Pozvánka na odborný seminár

  • Dátum: 16.02.2016
  P O Z V Á N K A
 
 na odborný seminár
Centrá voľného času ako súčasť
rozvíjania talentu, nadania a kreativity mladých ľudí, 
 ktorý sa koná v rámci implementácie PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 MŠVVaŠ SR - program PRIORITY mládežníckej politiky. Odborný seminár bude priestorom pre výmenu skúseností, poznatkov a podpory  rozvoja talentu, potenciálu mladých ľudí prostredníctvom nových trendov v práci s deťmi a mládežou v centrách voľného času.
 
25. FEBRUÁR 2016 o 9:00 h
SATORI STAGE  Bratislava, Mickiewiczova 9 
 
Program
 
   9:00  REGISTRÁCIA
 
   9:15  PODPORA  NADANIA, TALENTU A KREATIVITY  DETÍ  A MLÁDEŽE
          -vystúpenie zástupcov MŠVVaŠ SR
          - predstavenie myšlienky spolupráce CVČ a ďalších inštitúcií
          - vystúpenie hostí
          - prezentácia vytvoreného filmu o spektre činnosti CVČ
 
10:30  PALETA KREATIVITY  a PRÍLEŽITOSTÍ
           -prezentácia dobrých príkladov praxe
        
11:30   WORLD CAFÉ
           - neformálna diskusia k potrebám spolupráce a podpory talentov a kreativity
              detí a mládeže za účasti pozvaných aktérov
 
12:30   NOVÉ TRENDY  PRÁCE  S DEŤMI A MLÁDEŽOU  V ZAHRANIČÍ
           - podnety a zdroje vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou
 
13:30   SLOVO NA ZÁVER
           -zástupca ACVČ SR
 
14:00  OBED 
                             
Informácie a kontakt : PhDr. Marta Hanečáková PhD., predsedníčka ACVČ SR, mobil: 0905 217 463, email:acvcsr@gmail.com
 
Pozvánka na odborný seminár
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku