Povinne zverejňované a iné informácie

Správne konania
Uznané športy podľa zákona
Športy a športové odvetvia
Akreditované vzdelávacie zariadenia
Akreditované pracoviská telovýchovného lekárstva
Webové prepojenia sponzorovaných subjektov v športe na príjem a použitie sponzorského
Webové sídla prijímateľov prostriedkov z rozpočtu MŠVVŠ SR na ich príjem a použitie
Webové prepojenia prijímateľov prostriedkov z rozpočtu iných orgánov štátnej správy na ich príjem a použitie
Webové prepojenia prijímateľov prostriedkov z rozpočtu MŠVVŠ SR na ich príjem a použitie
Vzorový štatút športového reprezentanta Slovenskej republiky
Zoznam športových subjektov 2018
Register medailových ocenení

2018-04-25 Prieskum záujmu slovenskej verejnosti o športy
2018-10-02 Sledovanosť športov vo svete
2018-10-02 Analýza sledovanosti športov v médiách vo svete

Uznané národné športové zväzy
Uznané národné športové organizácie
Spôsobilosť prijímateľov verejných prostriedkov

Školské športové súťaže žiakov vyhlasované MŠVVaŠ SR

Školský rok 2019/2020
Organizačný poriadok
Zoznam súťaží

Školský rok 2018/2019
Organizačný poriadok
Zoznam súťaží

Školský rok 2017/2018
Organizačný poriadok
Zoznam súťaží

Školský rok 2016/2017
Zoznam súťaží

Logotyp "Šport a Slovensko Dobrý nápad" alebo "Sport & Slovakia Good Idea" (povinnosť len pre prijímateľov finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na úlohy v oblasti športu)
Pravidlá použitia značky
Logo- slovenská verzia
Logo- anglická verzia
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku