Posúdenie štúdia v zahraničí pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu, zamestnávateľov a i.

 Definícia: Posúdenie štúdia v zahraničí je preverenie spôsobilosti vzdelávacej ustanovizne sídliacej v zahraničí, či zahraničné štúdium na vzdelávacej  inštitúcii je svojím rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na strednej alebo na vysokej škole v Slovenskej republike alebo či zahraničné štúdium na vzdelávacej inštitúcii je svojím rozsahom a úrovňou postavené na úroveň iného štúdia na strednej alebo na vysokej škole v Slovenskej republike. 

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o záveroch šetrenia sa vydáva pre potreby úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, zamestnávateľov a i. (slúži ako podklad k rozhodnutiu vo veci posúdenia nároku na prídavok na dieťa, sirotský dôchodok, úhradu poistného, k daňovému bonusu a pod.).

Študenti vysokých škôl členských štátov EÚ, EHS a Švajčiarska:
V záujme zníženia administratívnej záťaže žiadateľov, skrátenia a zjednodušenia konania, sa SUDV rozhodlo pristúpiť k zverejneniu zoznamu uznaných vysokých škôl v EÚ, EHS a Švajčiarsku pre účely posúdenia štúdia v zahraničí - akademický rok 2019/2020, pôsobiacich na území členských štátov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členské štáty“).

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu – Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní  je štúdium na uznaných vysokých školách uvedených v zverejnenom zozname, pôsobiacich v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu, v ktorom štúdiom prebieha, v akademickom roku 2018/2019, rovnocenné vysokoškolskému štúdiu v Slovenskej republike. Štúdium poskytované vzdelávacou ustanovizňou uvedenou v zozname akreditovaných vysokých škôl v štáte pôvodu je postavené na úroveň štúdia na vysokých školách v Slovenskej republike, a preto je považované za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie. Uvedené sa vzťahuje na účely: 

 • prídavku na dieťa, podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku  na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v Slovenskej republike (§ 4 ods. 1);
 • dôchodkových dávok, podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (§ 10 ods. 5);
 • zdravotného poistenia, podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 11 ods. 7 písm. a);
 • daňového bonusu, podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (§ 37 ods. 2 písm. a);
 • k štipendiám a pôžičkám Fondu na podporu vzdelávania a pod.

Zoznamy uznaných vysokých škôl v jednotlivých štátoch zverejnené SUDV vychádzajú zo zoznamov vysokých škôl zaradených do systému vysokoškolského vzdelávania štátu pôvodu, ktoré sprístupňujú jednotlivé členské štáty na základe platných záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv. Kompletný a záväzný zoznam vysokých škôl, oprávnených poskytovať vysokoškolské vzdelanie na svojom území (vrátane pobočiek existujúcich zahraničných vysokých škôl) môže vydať len samotný štát pôvodu. Zoznam zverejnený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu – Strediskom na uznávanie dokladov o vzdelaní sa vydáva najmä na účely posúdenia štúdia z hľadiska sústavnej prípravy dieťaťa na budúce povolanie pre potreby príslušného orgánu, ktorému oprávnená osoba preukazuje trvanie nároku na prídavok, dávku, úhradu poistenia atď. Formu výučby (denné, externé, dištančné, on-line štúdium a pod.), pokiaľ sa na ňu prihliada, posudzuje príslušný orgán.

Zoznam uznaných vysokých škôl v EÚ, EHS a Švajčiarsku pre účely posúdenia štúdia v zahraničí - akademický rok 2019/2020

Študenti ostatných zahraničných škôl:
Pre posúdenie štúdia v zahraničí na vysokých školách, ktoré nie sú uvedené v zozname, stredných školách a ostatných vzdelávacích ustanovizniach, sa postupuje formou žiadosti o posúdenie štúdia. Na základe podanej žiadosti o posúdenie štúdia sa vydáva rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu o rovnocennosti štúdia v zahraničí z hľadiska sústavnej prípravy na budúce povolanie.

Oznam: Zahraničná stredná škola LEAF Academy, Sasinkova 13, Bratislava poskytuje štúdium, ktoré je postavené na úroveň osobitného plnenia povinnej školskej dochádzky, a preto sa považuje za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie.
 
Informácie k žiadosti o posúdenie štúdia v zahraničí (žiadosť podávajte iba v prípade, že ste školu nenašli v zozname).

Zákonná vybavovacia lehota SUDV: 30 dní

Potrebné doklady k posúdeniu:

 1. žiadosť o posúdenie štúdia v zahraničí, tlačivo žiadosti TU, elektronická verzia formulára žiadosti TU,

 2. potvrdenie o návšteve zahraničnej školy (originál s úradným prekladom do slovenského jazyka alebo notárom resp. matrične overená kópia s úradným prekladom do slovenského jazyka)* 
  alebo
  potvrdenie o prijatí na štúdium v zahraničí (originál s úradným prekladom do slovenského jazyka alebo notárom resp. matrične overená kópia s úradným prekladom do slovenského jazyka)*.

*povinnou súčasťou žiadosti je súdny preklad predložených dokladov, okrem dokladov v českom jazyku. V záujme znížiť finančné náklady žiadateľov akceptujeme vlastný preklad dokladov v nasledovných jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský. V prípade pochybností súvisiacich s prekladom, SUDV má právo dožiadať si súdny preklad.

Upozornenie: Zaslané doklady sa nevracajú!

Spôsob doručenia žiadosti s dokladmi:
1) poštou na adresu:

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
    Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
    Stromová 1
    813 30 Bratislava

2) osobne v podateľni na prízemí hlavnej budovy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 
 Konzultačné a telefonické hodiny SUDV:

Pondelok  9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Streda 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Štvrtok 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00


Zoznam uznaných vysokých škôl v EÚ, EHS a Švajčiarsku pre účely posúdenia štúdia v zahraničí - akademický rok 2019/2020

Zoznam uznaných vysokých škôl v EÚ, EHS a Švajčiarsku pre účely posúdenia štúdia v zahraničí - akademický rok 2018/2019
 


Zoznam uznaných vysokých škôl v EÚ, EHS a Švajčiarsku pre účely posúdenia štúdia v zahraničí - akademický rok 2016/2017

Zoznam uznaných vysokých škôl v EÚ, EHS a Švajčiarsku pre účely posúdenia štúdia v zahraničí - akademický rok 2015/2016

Zoznam uznaných vysokých škôl z Českej republiky pre účely posúdenia v zahraničí:

Zoznam uznaných vysokých škôl z ČR pre účely posúdenia štúdia v zahraničí - akademický rok 2015/2016

Zoznam uznaných vysokých škôl z ČR pre účely posúdenia štúdia v zahraničí - akademický rok 2014/2015

Zoznam uznaných vysokých škôl z ČR pre účely posúdenia štúdia v zahraničí - akademický rok 2013/2014

Zoznam uznaných vysokých škôl z ČR pre účely posúdenia štúdia v zahraničí - akademický rok 2012/2013

Zoznam uznaných vysokých škôl z ČR pre účely posúdenia štúdia v zahraničí - akademický rok 2011/2012
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku