Porada riaditeľov centier voľného času s Odborom mládeže MŠVVaŠ SR v Žiline

  • Dátum: 26.11.2019

Dňa 20. novembra 2019 sa stretli zastupovania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže s viac ako 50 riaditeľmi centier voľného času z celého Slovenska, aby spoločne diskutovali o aktuálnych otázkach politiky mládeže, ako aj o aktuálnych výzvach a nastavení budúcej spolupráce. Poradu, ktorú hostila Žilinská univerzita v Žiline, otvoril a viedol riaditeľ Odboru mládeže MŠVVaŠ SR Ivan Hromada.

V rámci programu bola účastníkom predstavená novela zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, ktorá so sebou prináša napríklad vytvorenie inštitútu značky kvality „Moderné centrum mládeže“, zmenu spolufinancovania projektov s možnosťou započítania hodnoty dobrovoľníckej práce, úpravu činností, ktoré by v oblasti práce s mládežou mali vykonávať obce a mestá, či posilnenie postavenia mládežníckych parlamentov.

Ďalšími bodmi porady boli aj diskusia o pripravovanej Stratégií SR pre mládež na roky 2021-2028, do ktorej tvorby sú CVČ priamo zapojené prostredníctvom Asociácie centier voľného času, či prezentovanie príležitostí európskej spolupráce cez projekty Erasmus+ a Európsky zbor solidarity.

Celé podujatie bolo zakončené spoločnou diskusiou o výzvach, ktorým centrá voľného času čelia, ako aj o možnostiach vzájomnej užšej spolupráce, ktorá bude na túto poradu určite nadväzovať.

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku