Podpora participácie mladých ľudí na živote obce

Cieľom programu podpory participácie mladých ľudí na živote obce v roku 2007 je:
- vytvoriť podmienky pre aktívny vzťah medzi obecnými zastupiteľstvami a zástupcami mládeže na úrovni obce (mesta) a regiónu,
- vytvoriť štruktúry, ktoré umožnia mladým ľuďom v obciach a mestách aktívne sa podieľať na verejnom živote,
- vytvoriť aktívne demokratické vzťahy medzi obecnými zastupiteľstvami a mladými ľuďmi za účelom riešenia otázok dotýkajúcich sa života mládeže v obci (meste),
- zapojiť mladých ľudí vo veku od 14 do 26 rokov do aktívneho demokratického občianskeho života v obci (meste).
  • Výzva na predloženie žiadosti záujemcu - odborníka o členstvo v komisii Ministerstva školstva SR pre Program podpory participácie mladých ľudí na živote obce v roku 2007
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku