Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi 2“ – vyhodnotenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)  vzhľadom k navýšeniu finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Čítame radi“ pokračovalo  vo výbere z tých žiadateľov, ktorých projekty neboli doteraz podporené a ktoré boli v dôsledku obmedzených finančných prostriedkov na tento projekt neúspešné v decembri 2020. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo na pokračovanie projektu pod názvom „Čítame radi 2“ sumu 400 000 Eur.

Žiadosti boli opätovne posudzované výberovou komisiou.

Komisia pri posudzovaní jednotlivých žiadostí zohľadňovala predovšetkým:

 • prehľad aktivít na podporu čitateľskej gramotnosti v rokoch 2019 - 2020 (mimo vyuč. hodín) spolu s plánom aktivít na podporu čitateľskej gramotnosti v roku 2021 (mimo vyuč. hodín),
 • počet žiakov školy,
 • pomer odhadovaného počtu kníh na škole (bez učebníc) k počtu žiakov školy,
 • prítomnosť školskej knižnice v škole,
 • pomer ročného prírastku kníh (odhadom) k počtu žiakov školy,
 • prítomnosť knižníc v triedach,
 • využívanie digitálnych technológií v knižnici.

     Žiadosti boli nepodporené najmä z týchto dôvodov:

 • obmedzené finančné zdroje na podporu,
 • nesplnenie jedného z vyššie uvedených kritérií,
 • získanie nedostatočného celkového počtu bodov,
 • zaslanie nekompletnej žiadosti.

Na základe bodového ohodnotenia členov výberovej komisie, bolo rozdelených 400 000 € medzi 551 podporených žiadostí. Zoznam je uvedený nižšie v časti Súbory na stiahnutie.  

Zoznamy kníhkupectiev, ktoré si školy uviedli v žiadosti, ako preferované, sme poskytli Zväzu vydavateľov a kníhkupcov SR na dojednanie špeciálnych zliav pre jednotlivé kníhkupectvá. Školy však majú možnosť nakupovať v akomkoľvek kníhkupectve alebo kníhkupectvách, kde si zabezpečia zvýhodnené podmienky.

Finančné prostriedky je potrebné vyčerpať do konca septembra 2021 a záverečnú správu zaslať do konca októbra 2021. Ministerstvo po dohode s OÚ v sídle kraja zverejní spôsob zasielania záverečnej správy, vrátane formulára, na svojich web stránkach.

FAQ - Najčastejšie kladené otázky

Zoznam odporúčaných kníh (ZVKS, aktualizované 10. 2. 2021)

Katalóg detských kníh 2020

Katalóg detských kníh 2019

Katalóg detských kníh 2018


Štruktúrovaný zoznam kníh (T. Hujdič, V. Barátová, M. Rybár a kol.)

Zoznam kníh so zameraním na geografiu (P. Farárik)

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku