Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Podpora centier excelentnosti v Slovenskej republike

04.08.2008

     Celkovo 222 potenciálnych žiadateľov sa zúčastnilo štyroch informačných seminárov o podpore budovania centier excelentnosti v rámci príslušných opatrení operačného programu Výskum a vývoj. V Žiline, Košiciach, Nitre a Bratislave ich v priebehu júna usporiadala Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy Európskej únie.
     Centrá excelentnosti sú centrá, ktoré produkujú poznanie na svetovej úrovni, podporujú špičkový výskum a podieľajú sa aj na vedecko-výchovnom procese, najmä formou doktorandského štúdia. Prinesú koncentráciu najlepších výskumno-vzdelávacích kolektívov do monotematických centier s definovanými zámermi na realizáciu výskumných aktivít v danom vednom odbore. V príslušnom odbore vedy a techniky bude podporené len jedno centrum v rámci Bratislavského kraja a jedno v ostatných siedmych krajoch.
     Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila dňa 20. mája 2008 prvé výzvy na podporu centier excelentnosti. Sú vyhlásené pre opatrenie 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce a pre opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji.
     Projekty treba podať do 25. augusta 2008. Finančná alokácia určená pre Bratislavský samosprávny kraj je vo výške 500 mil. Sk a pre ďalších 7 samosprávnych krajov je vyčlenená 1 mld. Sk. Jeden projekt môže získať finančné prostriedky v rozpätí 10 až 40 miliónov Sk.
     O financovanie projektov v rámci výziev sú oprávnené požiadať verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, Slovenská akadémia vied a jej ústavy, organizácie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy a mimovládne organizácie výskumu a vývoja, ktoré nepodliehajú schéme štátnej pomoci.
     Podrobné informácie o podmienkach výziev sú zverejnené na internetovej stránke agentúry http://www.asfeu.sk/. Prípadné otázky je možné posielať na adresu opvav@asfeu.sk, alebo konzultovať osobne v regionálnych informačných kanceláriách agentúry, ktorých kontakty sú uvedené vo výzvach.

Bratislava 4. august 2008