Podnet na predkladanie návrhov na udelenie vyznamenania ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za mimoriadny prínos v oblasti športu

25.04.2013

Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež zverejňuje v súlade s Plánom hlavných úloh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013 podnet na predkladanie návrhov na udelenie vyznamenania ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za mimoriadny prínos v oblasti športu (ďalej len „minister“). Návrhy je možné predkladať najneskôr do 13. 5. 2013 tak, ako je to stanovené v podnete na predkladanie návrhov.

Predložené návrhy bude posudzovať komisia vymenovaná ministrom, zložená z predstaviteľov ministerstva a zástupcov rozhodujúcich športových organizácií. Pôsobnosť, zloženie, organizáciu práce, postup a rozhodovanie komisie upravuje štatút, ktorý bol schválený na porade vedenia ministerstva. Rozhodnutie ministra o udelení vyznamenania bude zverejnené na webovom sídle ministerstva najneskôr do 15. 6. 2013.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku