Podklady k príprave na skúšku odbornej spôsobilosti kontrolórov

Vážený kontrolór národného športového zväzu / národnej športovej organizácie,

 
Pre uľahčenie prípravy uchádzačov na skúšku odbornej spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra národného športového zväzu a národnej športovej organizácie boli spracované podklady k jednotlivým oblastiam písomného testu. Dokumenty neobsahujú úplné znenia zákonov, uvedené sú ustanovenia, ktoré budú podkladom pre prípravu otázok písomného testu.
 

Písomný test sa skladá z nasledovných časti, ku ktorým sú zverejnené nasledovné dokumenty:

Časť 1. Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 1. Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 2. Metodické usmernenie č. 11/2016 k uplatňovaniu § 50 ods. 4 písm. a) a § 51 ods. 1 a 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 3. Prezentácia k zmluvným vzťahom v športe na základe zákona o športe
 

Časť 2. Všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s činnosťou športových organizácií

 1. Vybrané ustanovenia z Ústavy Slovenskej republiky
 2. Zákon č. 89/1990 o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
 3. Vybrané ustanovenia Občianskeho zákonníka č. 40/1924 Zb. v zmysle neskorších predpisov
 4. Vybrané ustanovenia zákona č. 36/2005 Z. z.  o rodine v znení neskorších predpisov
 5. Vybrané ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
 6. Vybrané ustanovenia Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.  v znení neskorších predpisov
 

Časť 3. Ekonomická oblasť

 1. Vybrané ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 2. Vybrané ustanovenia postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre neziskový sektor MF/24342/2007-74 v zmysle neskorších predpisov
 3. Vybrané ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 4. Vybrané ustanovenia zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
 5. Vybrané ustanovenia Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku