Navigácia

Počet úväzkov pedagogických asistentov od 1.9.2024 z NP POP 3 a zo štátneho rozpočtu na základe paušálneho pridelenia

Júl 2023

V súboroch na stiahnutie sú zverejnené finančné prostriedky na príspevok na úhradu nákladov na pedagogického asistenta (ďalej len „PA“) zo štátneho rozpočtu na obdobie september – december 2024 pre jednotlivé školy a ich zriaďovateľov v súlade s § 4e ods. 1 písm. a) zákona
č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a v súlade s Metodikou k prideľovaniu finančných prostriedkov na realizáciu podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní na školský rok 2024/2025.

V školskom roku 2024/2025 budú pracovné úväzky PA financované zo štátneho rozpočtu na základe paušálneho kľúča a na základe individuálnych požiadaviek zriaďovateľov prostredníctvom májového zberu údajov o PA.

Mesačný normatív na 1 pracovný úväzok PA je v sume 1 427 eur.

Na obdobie od 1. 9. 2024 do 31. 12. 2024 je školám na základe paušálneho kľúča pridelených 3 996,075 PA a na základe májového zberu údajov 5 072,750 PA, čo spolu predstavuje 9 068,825 pracovných úväzkov PA financovaných zo štátneho rozpočtu v sume 51 764 898 eur.

Apríl 2023

V školskom roku 2024/2025 budú pedagogickí asistenti (ďalej len „PA“) financovaní z NP POP 3 (zo zdrojov EÚ) a zo štátneho rozpočtu ( ďalej len „ŠR“).

Od 1. 9. 2024 bude z NP POP 3 financovaných už len 350 pracovných úväzkov PA. Zoznam škôl, ktorým budú pridelené pracovné úväzky PA v rámci NP POP 3, je uvedený nižšie v databáze.

Okrem PA financovaných v školskom roku 2024/2025 z NP POP 3,  ministerstvo poskytne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na pracovné úväzky PA od 1. 9. 2024. Pracovné úväzky PA budú školám prideľované  dvomi spôsobmi.

Prvý spôsob -  pridelenie pracovných úväzkov PA prostredníctvom paušálneho kľúča na  základe kritérií, ktoré sú prehľadne popísané v Metodike prideľovania finančných prostriedkov na realizáciu podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní na školský rok 2024/2025 zverejnenej na: https://www.minedu.sk/data/att/823/29691.abc219.pdf.

Takýmto spôsobom bude školám pridelených cca 3 996 pracovných úväzkov PA. Zoznam škôl s pridelenými pracovnými úväzkami PA na základe paušálneho kľúča je zverejnený nižšie v databáze.

Školy, ktoré budú mať v školskom roku 2024/2025 pridelený pracovný úväzok PA financovaný  z NP POP 3, už nezískajú PA podľa paušálneho kľúča zo  ŠR.

V prípade spojených škôl, ktoré vzdelávajú deti, alebo žiakov v MŠ, ZŠ, SŠ (alebo v kombinácii dvoch z nich) sa prideľujú pracovné úväzky na PA zvlášť za MŠ, ZŠ, SŠ – v databáze je takáto škola zverejnená na viacerých riadkoch. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby si riaditelia škôl spočítali pridelené pracovné úväzky PA za všetky súčasti školy.

Upozorňujeme, že  školy, ktoré mali v školskom roku 2023/2024 prideleného PA cez NP POP 3 a v školskom roku 2024/2025 už  jeho financovanie z NP POP 3 na škole nepokračuje, majú cez paušálny kľúč aplikované garantované minimum, čo znamená, že budú mať zachovaných (garantovaných) minimálne 70% úväzkov tých PA, ktorých mali v aktuálnom školskom roku financovaných  z NP POP 3.

Druhý spôsob je pridelenie pracovných úväzkov PA podľa individuálnych požiadaviek škôl a ich zriaďovateľov. Školy, ktorým počet pridelených pracovných úväzkov PA financovaných z NP POP 3 a na základe paušálneho pridelenia zo ŠR nebude postačovať, môžu vstúpiť tak ako po minulé roky, do zberu údajov o PA, ktorý sa uskutoční v máji 2024 prostredníctvom webovej aplikácie na www.vykazy.sk.

Do zberu údajov sa môžu zapojiť školy iba v tom prípade, ak vzdelávajú deti alebo žiakov, ktoré majú od zariadenia poradenstva a prevencie vydané v priebehu školského roku 2023/2024 Vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatreniazabezpečenie pôsobenia PA v triede“.

O individuálnych požiadavkách škôl budú rozhodovať RUŠS, ktoré budú  brať do úvahy reálnu potrebu škôl a v rámci možností zohľadnia aj udržateľnosť pozícií PA z aktuálneho  školského roka. Prostredníctvom individuálneho rozhodovania bude pridelených  cca 5 137 úväzkov PA, čo je v porovnaní s aktuálnym školským rokom zvýšenie o cca 1 900 úväzkov PA.

Ministerstvo v termíne najneskôr do 31. 7. 2024 zverejní na svojom webovom sídle rozpis škôl, ich zriaďovateľov s celkovým počtom PA (vrátane vyhodnotenia individuálnych požiadaviek zriaďovateľov škôl májového zberu údajov o PA) spolu s výškou finančných prostriedkov na osobné náklady všetkých PA financovaných zo štátneho rozpočtu na obdobie od 1. 9. 2024 do 31. 12. 2024.

Spolu bude zo štátneho rozpočtu od septembra 2024 financovaných cca 9 133 pracovných úväzkov PA. Veríme, že uvedené pracovné pozície pomôžu školám zvládať náročnú situáciu pri vytváraní podmienok na zabezpečovanie výchovy a vzdelávania detí alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Výsledný počet pracovných úväzkov PA pridelených škole na školský rok 2024/2025 bude súčtom pracovných úväzkov PA z NP POP 3 (ak škola v ňom pokračuje), počtu pracovných úväzkov PA na základe paušálneho kľúča a počtu pracovných úväzkov PA na základe tzv. „májového zberu“ (ak sa škola do neho zapojí).

Skočiť na začiatok stránky