Pedagogická dokumentácia a iné tlačivá


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
schvaľuje

a) vzory tlačív pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie

Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súbor písomných dokumentov, ktorými sa riadi proces výchovy a vzdelávania a podľa ktorých vydáva škola alebo školské zariadenie verejné listiny a rozhodnutia.

Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia – triedna kniha, triedny výkaz, katalógový list žiaka, osobný spis dieťaťa, denník evidencie odborného výcviku, protokol o maturitnej skúške, protokol o záverečnej skúške, protokol o absolutóriu, protokol o komisionálnych skúškach, denný záznam školského zariadenia, protokol o štátnej jazykovej skúške – sa vedie na tlačivách podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva. Triedna kniha sa môže viesť aj v elektronickej forme. Triedna kniha vedená v elektronickej forme sa najneskôr na konci príslušného školského roka vytlačí v listinnej podobe, podpíše a opatrí odtlačkom pečiatky školy alebo školského zariadenia.

Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia – triedna kniha, triedny výkaz, katalógový list žiaka, osobný spis dieťaťa, denník evidencie odborného výcviku, denný záznam školského zariadenia, denník výchovnej skupiny – je možné viesť ako elektronické dokumenty, ktoré sú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom9a)vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu9b) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou,9c) ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka;9d) vzory schvaľuje a zverejňuje ministerstvo školstva.


Ďalšia dokumentácia školy alebo školského zariadenia- a) návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole; b) správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa alebo žiaka a písomné vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; c) organizačný poriadok -  je súbor dokumentov, ktorými sa zabezpečuje organizácia a riadenie škôl a školských zariadení.
 
Ďalšia dokumentácia školy alebo školského zariadenia – návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej školesa vedie podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva.
 
Ďalšia dokumentácia školy alebo školského zariadenia- správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa alebo žiaka a písomné vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie môže príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencievydať ako elektronický dokument, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom9a) vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu9b) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou,9c) ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.9d)

b)   vzory tlačív dokladov o získanom vzdelaní

Doklady o získanom vzdelaní - osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, vysvedčenie, osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu, osvedčenie o zaškolení, osvedčenie o zaučení, vysvedčenie o záverečnej skúške, vysvedčenie o maturitnej skúške, vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške, vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom, vysvedčenie s doložkou, vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške sa vydávajú na predpísaných tlačivách schválených ministerstvom školstva.


Vzory tlačív pedagogickej dokumentácie, ďalšej dokumentácie a tlačív dokladov o získanom vzdelaní  sú zverejnené v Knižnici vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov.
 
  • Nové vzory tlačív dokladov o získanom vzdelaní - Úroveň SKKR/EKR
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku