Oznámenie o voľných pracovných pozíciách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2022  sa zriaďujú regionálne úrady školskej správy (ďalej len RUŠS), ktoré sú orgánom miestnej štátnej správy v školstve, ktoré  vznikajú na základe zákona č. 271/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V tejto súvislosti si vás dovoľujeme informovať o voľných pracovných pozíciách na regionálnych úradoch školskej správy, ktoré sú uvedené v priloženej tabuľke.

V prípade vášho záujmu o obsadenie niektorej z pracovných pozícií, zašlite prosím  žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „Žiadosť o zaradenie“) a ďalšie požadované dokumenty na príslušný úrad v písomnej forme:

  1. v listinnej podobe prostredníctvom poštového podniku alebo,
  2. v elektronickej podobe prostredníctvom emailu na kontaktné adresy uvedené pri jednotlivých pracovných pozíciách.

K žiadosti je zároveň potrebné priložiť profesijný štruktúrovaný životopis.

Podrobnosti o voľných pracovných pozíciách na Regionálnych úradoch školskej správy od 1. 1. 2022 nájdete v súboroch na stiahnutie.  

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky