Otázky a odpovede (aktualizované 8. 3. 2016)

Otázka č. 20
Ako bude postupovať škola v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC pri vrátení nevyčerpaných finančných prostriedkov z príspevku na lyžiarsky kurz?

Vyúčtovaniu príspevkov sme sa už venovali v otázkach č. 11 a č. 18. Prosím pozrite si aj odpovede na tieto otázky.
Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, vráti nevyčerpané finančné prostriedky svojmu zriaďovateľovi najneskôr 10 dní po ukončení poslednej podporovanej aktivity. VÚC ich vráti na výdavkový účet poskytovateľa (MŠVVaŠ SR)  a v správe pre prijímateľa k skratke poskytovateľa (napr. VÚC KE) uvedie „vratka príspevku na lyžiarsky kurz“.  Súčasne s odoslaním platby je potrebné zaslať avízo o odoslanej platbe na oddelenie učtárne a styku so Štátnou pokladnicou MŠVVaŠ SR.

Otázka č. 19
Čo má urobiť škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, cirkvi, okresného úradu v sídle kraja, prípadne súkromného zriaďovateľa, ak nepoužije všetky finančné prostriedky, ktoré dostala formou príspevku na lyžiarsky kurz, resp. na školu v prírode?

Vyúčtovaniu príspevkov sme sa už venovali v otázkach č. 11 a č. 18. Prosím pozrite si aj odpovede na tieto otázky.
V prípade, že škola neminie všetky finančné prostriedky zabezpečenie týchto aktivít, nevyčerpané finančné prostriedky je potrebné prostredníctvom zriaďovateľa školy vrátiť najneskôr do 5. decembra 2016na účet poskytovateľa. Pri vrátení finančných prostriedkov je potrebné postupovať v súlade s usmernením príslušného odboru školstva Okresného úradu k vráteniu nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2016, t.j. nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť na výdavkový účet MV SR s príslušným variabilným symbolom a v správe pre prijímateľa k skratke poskytovateľa (napr. OŠ NR) uviesť „vratka príspevku na lyžiarsky kurz (školu v prírode)“.  Súčasne s odoslaním platby je potrebné zaslať avízo o odoslanej platbe na odbor účtovníctva sekcie ekonomiky MV SR a kópiu poslať odboru školstva príslušného Okresného úradu.

Otázka č. 18
Naša ZŠ chce zabezpečiť lyžiarsky kurz formou denného dochádzania do lyžiarskeho strediska. Nebudeme mať náklady na ubytovanie a teda celkové náklady na žiaka budú nižšie ako 150 €. Ako máme postupovať pri vrátení finančných prostriedkov a do akého termínu je potrebné finančné prostriedky vrátiť?

Na webovej stránke ministerstva je zverejnený Formulár na zúčtovanie príspevku na LK pre školu, zriaďovateľa a okresný úrad v sídle kraja.
Škola vyplní tento formulár a zašle ho zriaďovateľovi. Vrátenie finančných prostriedkov je škola  povinná zrealizovať čo najskôr, najneskôr však do 10 dní po skončení poslednej podporovanej aktivity v r. 2016.
Zriaďovateľ jednej školy zúčtuje FP okamžite po ich vrátení školou a zašle ich na príslušný okresný úrad v sídle kraja.
Zriaďovateľ viacerých škôl zúčtuje finančné prostriedky 1x v kalendárnom mesiaci za školy, ktoré v sledovanom mesiaci zrealizovali LK.
Okresný úrad, odbor školstva v sídle kraja zrealizuje zúčtovanie k poslednému dňu sledovaného mesiaca za svoje školy a za zriaďovateľov v svojom kraji.

Otázka č. 17
Naša ZŠ sa nachádza v horskom prostredí, v ktorom sú dostatočné podmienky na realizáciu lyžiarskeho výcviku. Chcem sa opýtať, či je možné organizáciu lyžiarskeho výcviku zabezpečiť aj formou denného dochádzania do lyžiarskeho strediska a či na takúto formu je možné využiť príspevok na lyžiarsky kurz. Z príspevku by sa teda neuhrádzali náklady na ubytovanie.


Príspevok na lyžiarsky kurz je určený na zabezpečenie pohybových aktivít pre žiakov škôl. Forma a spôsob organizácie lyžiarskeho kurzu je plne v kompetencii školy. Príspevok je teda možné využiť aj pri dennom dochádzaní do lyžiarskeho strediska.

Otázka č. 16
Môžu si školy z príspevku na lyžiarsky kurz nakúpiť napríklad lyže, alebo inú výstroj a nechať to v majetku školy?

Príspevok na lyžiarsky kurz je určený na zabezpečenie pohybových aktivít pre žiakov škôl. Školy použijú finančné prostriedky na úhradu výdavkov, ktoré hradili v minulosti z príspevku rodiča na lyžiarsky kurz. To znamená, že finančné prostriedky použijú na úhradu nákladov za dopravu žiakov, ubytovanie, stravovanie a ďalšie náklady súvisiace s účasťou žiaka na LK. Vzhľadom k tomu, že z príspevku rodiča sa v minulosti neuhrádzala kúpa lyží, nie je možné takéto výdavky hradiť z príspevku na lyžiarsky kurz. Do oprávnených nákladov patrí skôr prenájom lyžiarskeho výstroja pre konkrétneho žiaka.
 
Otázka č. 15
Kto a ako bude kontrolovať na čo si školy minú peniaze, ktoré dostanú prostredníctvom príspevku na ŠvP alebo lyžiarsky kurz? Budú nejaké sankcie?

Finančné prostriedky sa poskytujú v zmysle §7 ods. 19 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. Finančné prostriedky na ŠvP a LK sú účelovo určené. Potrebné je, aby si školy viedli evidenciu žiakov, ktorí čerpali príspevok štátu na ŠvP a LK. Tiež je potrebné, aby všetky výdavky hradené z uvedených príspevkov boli riadne premietnuté do účtovníctva školy a riadne zdokladované. Kontrolu použitia finančných prostriedkov môže vykonávať: Ministerstvo školstva, OÚ v sídle kraja, Správa finančnej kontroly, NKÚ... V prípade porušenia disciplíny, budú kontrolné orgány postupovať v súlade s platnou legislatívou, ktorá rieši aj problematiku sankcií.

Otázka č. 14
Do školy v prírode plánujeme ísť vo februári 2016. Zariadenie, do ktorého plánujeme ísť do školy v prírode požaduje od nás zaplatiť zálohu v novembri 2015. Dozvedeli sme sa, že finančné prostriedky na ŠvP dostaneme až na začiatku roka 2016. Z akých finančných prostriedkov máme uhradiť zálohu v tomto kalendárnom roku?
 
Zálohu na úhradu pobytu v ŠvP nie je možné uhradiť z prostriedkov štátneho rozpočtu pridelených zo štátneho rozpočtu na rok 2015. Hlavným dôvodom sú skutočnosti uvedené v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

V § 19 uvedeného zákona sa hovorí nasledovné:
„ (8) Subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté, a to najviac na obdobie troch mesiacov v závislosti od vecného plnenia dodávok výkonov a tovarov; poskytovanie preddavkov subjektmi verejnej správy podľa osobitných predpisov týmto nie je dotknuté.“
„(10) Preddavky poskytnuté podľa odseku 8 musia byť finančne vyporiadané najneskôr do konca rozpočtového roka, v ktorom sa poskytli, s výnimkou preddavkov za dodávku tepla, vody, elektrickej energie, plynu, periodickej a neperiodickej tlače, na úhradu nájomného a preddavkov na pohonné hmoty poskytované prostredníctvom platobných kariet, pri ktorých sa nevyžaduje ani splnenie podmienok podľa odseku 8.“

V prípade, že rekreačné zariadenie, v ktorom bude organizovaná ŠvP trvá na zaplatení zálohy, odporúčame Vám zvážiť možnosť riešenia zálohy napríklad prostredníctvom fondu rodičovského združenia. V takomto prípade v roku 2016 rekreačné zariadenie vráti poskytnutú zálohu do fondu rodičovského združenia a náklady za pobyt detí v ŠvP v plnej výške vyfakturuje škole, ktorá ich uhradí z príspevku na ŠvP.

Otázka č. 13
Sme SOŠ a máme aj študentov denného nadstavbového štúdia. Majú v tomto školskom roku nárok na príspevok zo štátneho rozpočtu (ŠR) na LK aj študenti v dennom nadstavbovom štúdiu?
 
Rozhodujúce pre posúdenie nároku na príspevok zo ŠR na LK je, či štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu umožňuje školám zabezpečovať LK aj pre žiakov denného nadstavbového štúdia.
 
V prípade, ak je v rámcovom učebnom pláne pre nadstavbové študijné odbory uvedený LK, škola si môže uplatniť v Eduzbere požiadavku na príspevok zo ŠR aj na žiakov denného nadstavbového štúdia, ktorí počas štúdia na strednej škole nedostali uvedený príspevok.
 
V prípade, ak v rámcovom učebnom pláne nie je pre nadstavbové študijné odbory uvedený LK, škola nemá pre príslušných žiakov nárok na príspevok zo ŠR na LK.

Otázka č. 12
V metodike ministerstva k prideľovaniu finančných prostriedkov na ŠvP, resp. lyžiarske kurzy (LK) sa hovorí, že škola môže požiadať ministerstvo o príspevok na väčší počet žiakov ako je určené ohraničenie maximálneho počtu žiakov.
Akým spôsobom a dokedy má (môže) škola požiadať ministerstvo o zvýšenie príspevku?
Akými údajmi máme dokumentovať skutočnosť, že žiadame o zvýšenie počtu žiakov oproti maximu 35, resp. 1,2 násobku priemerného počtu žiakov v ročníku?
 
V prípadoch, keď určené ohraničenie maximálneho počtu žiakov neumožní škole zabezpečiť príspevok na všetkých žiakov jedného ročníka vysielaných do školy v prírode resp. na lyžiarsky kurz, môže škola požiadať ministerstvo o zvýšenie príspevku.

O zvýšenie príspevku na väčší ako ohraničený maximálny počet žiakov môže škola žiadať ministerstvo v roku 2016 formou písomnej žiadosti prostredníctvom svojho zriaďovateľa a príslušného OŠ OÚ v sídle kraja.

V žiadosti škola uvedie údaje dokumentujúce skutočnosť, ktorá je dôvodom na potrebu zvýšenia príspevku na väčší ako ohraničený maximálny počet žiakov.

Napr. do ŠvP každoročne chodia žiaci 3. ročníka. V školskom roku 2015/2016 je v treťom ročníku viac žiakov, ako je určené ohraničenie maximálneho počtu žiakov, teda väčší počet žiakov ako je 35, resp. 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v ročníku.


Otázka č. 11
Akým spôsobom sa bude zúčtovávať príspevok, ktorý škola dostane na lyžiarsky kurz, resp. na ŠvP?

Pokiaľ sa LK zúčastní počas roka 2016 menší počet žiakov ako bolo nahlásené v Eduzbere, je škola povinná vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce počtu žiakov, ktorí sa LK nezúčastnili.

Škola je povinná vrátiť finančné prostriedky aj v prípade, že LK sa zúčastnia všetci žiaci nahlásení v Eduzbere, ale náklady na 1 žiaka sú nižšie ako 150 €.

Skutočné náklady na 1 žiaka sa vypočítajú tak, že vydelíte všetky oprávnené náklady na LK počtom žiakov, ktorí sa zúčastnili LK.
 
Ak suma na 1 žiaka vyjde napr. 130 €, potom zvyšnú sumu (150€ - 130€ = 20 € * počet žiakov) vrátite do ŠR. Ak suma na 1 žiaka vyjde 180 €, potom chýbajúcu sumu (180€ - 150€ = 30 € * počet žiakov ) uhradíte z iných zdrojov (napr. od rodičov).
 
Vrátenie finančných prostriedkov je škola povinná zrealizovať čo najskôr, najneskôr však do 10 dní po skončení poslednej podporovanej aktivity v roku 2016.

Formulár na vrátenie finančných prostriedkov je zverejnený v roku 2016 na webovom sídle ministerstva v časti Financovanie regionálneho školstva - Príspevok na ŠvP a Príspevok na LK.
 
Na tomto mieste je zverejnený aj zoznam zriaďovateľov a škôl s počtami žiakov (uplatnenými v Eduzbere na príspevky) a objemom finančných prostriedkov, ktoré školy dostanú v januári 2016 vo forme príspevku na ŠvP a LK. Z uvedeného vyplýva, že príspevky na ŠvP a LK nebudú súčasťou normatívov!


Otázka č. 10
Je možné pri organizácii lyžiarskeho kurzu (LK) z dôvodu efektivity spájanie sa žiakov z viacerých škôl?

Organizačné zabezpečenie LK je v kompetencii príslušných škôl. Z dôvodu efektivity organizácie pobytu žiakov môže pripadať do úvahy i spájanie žiakov z viacerých škôl.

Upozorňujeme na skutočnosť, že v súlade so zákonom môže škola použiť príspevok na lyžiarsky kurz pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy konkrétneho druhu školy. Z uvedeného dôvodu je každá škola povinná viesť evidenciu žiakov, ktorí sa zúčastnili LK a využili príspevok štátu na LK.

Školám odporúčame viesť evidenciu napríklad v katalógovom liste žiaka v časti „Poznámky, zmeny, opravy“, kde sa uvedie veta, že žiakovi v školskom roku ...... bol poskytnutý príspevok na školu v prírode/kurz pohybových aktivít v prírode v súlade s ustanovením § 7 ods. 19 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Otázka č. 9
Na konkrétny lyžiarsky kurz (LK) musia ísť len žiaci z jedného ročníka druhého stupňa ZŠ (napr. len žiaci 7. ročníka), alebo je možné doplniť počet žiakov na LK aj z viacerých ročníkov druhého stupňa ZŠ.

Odhliadnuc od spôsobu výpočtu finančných prostriedkov pre školu (viď odpovede na otázky 1 a 2) uskutočňovanie lyžiarskych kurzov sa môže na jednotlivých školách po organizačnej stránke líšiť, nemusí byť napríklad na všetkých školách viazané na rovnaký ročník a pri praktickej realizácii LK je možná účasť aj žiakov z rôznych ročníkov 2. Stupňa ZŠ.

Upozorňujeme na skutočnosť, že v súlade so zákonom môže škola použiť príspevok na pokrytie nákladov na lyžiarsky kurz pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej školy.


Otázka č. 8
Chcem sa opýtať, či môžu školy vyberať zálohy od žiakov na ktorých dostanú príspevok od štátu na LK ?
 
Ak je to potrebné, školy môžu vybrať od žiakov, na ktorých dostanú príspevok od štátu na LK zálohu. Napr. v tom prípade, ak náklady na LK pre jedného žiaka budú väčšie ako 150 €. Pri výbere zálohy je potrebné dodržať účtovné postupy (napr. príjmový doklad).

Otázka č. 7
Zaujíma nás, či je možné z príspevku na LK uhrádzať náklady súvisiace s LK v zahraničí.

V prípade, že počas LK vzniknú náklady v inej mene ako euro, potrebné je tieto náklady (na základe účtovného dokladu) prepočítať na € podľa pravidiel platných v účtovníctve.


Otázka č. 6
Sme základná škola zriadená obcou a v roku 2016 organizujeme školu v prírode (ŠvP). Podľa metodiky ministerstva školstva dostaneme príspevok na ŠvP pre určitý počet žiakov. Zaujíma ma, či je možné pridelené finančné prostriedky prerozdeliť medzi väčší počet žiakov ako je počet žiakov ktorým bol príspevok poskytnutý.

Ministerstvo pridelí v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2016 príspevok 100 € na žiaka pre nahlásený počet žiakov v Eduzbere a rozpis zverejní na svojom webovom sídle. Stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov.


Otázka č. 5
Zaujíma nás, či môže o príspevok na školu v prírode požiadať aj občianske združenie, prípadne fyzická osoba. Akým spôsobom je možné požadovať dotáciu pre školy v prírode? Na aké konkrétne účely je možné použiť príspevok na ŠvP?

O príspevok na školu v prírode nemôže požiadať ani občianske združenie, ani iná fyzická osoba. Príspevok na ŠvP sa poskytuje základnej škole od roku 2016 v súlade s §3 ods. 3 a §7 ods.19 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy (ZŠ) a špeciálnej základnej školy (ŠZŠ). Každý zriaďovateľ je povinný príspevok na ŠvP poskytnúť príslušnej ZŠ/ŠZŠ v plnej výške.
Finančné prostriedky možno použiť na výdavky, na ktoré je možné podľa osobitných predpisov (§ 138 ods. 3 a 4 školského zákona a § 7 ods. 8 vyhlášky o základných školách ) použiť príspevok zákonného zástupcu žiaka na ŠvP .
V súlade so zákonom môže škola použiť príspevok na pokrytie nákladov na ŠvP pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej školy.

Počty žiakov, ktorí sa v kalendárnom roku 2016 zúčastnia ŠvP a na ktorých si škola uplatňuje požiadavku na príspevok, nahlási škola ministerstvu prostredníctvom Eduzberu 2015.


Otázka č. 4.
Som učiteľka na ZŠ a zároveň sa podieľam na organizovaní LK pre žiakov základnej školy. Nakoľko v tomto šk. r. 2015/16 nastali závažné zmeny, kedy žiaci dostanú od štátu v roku 2016 príspevok 150 eur na lyžiarsky kurz, chcela by som Vás opýtať, kedy a kam budú peniaze poukázané.

Finančné prostriedky budú poukázané v januári 2016 zriaďovateľovi školy prostredníctvom odboru školstva OÚ v sídle kraja. Ministerstvo školstva zverejní už koncom roka 2015 na svojom webovom sídle databázu škôl a výšku príspevkov pre jednotlivé školy.
 

Otázka č. 3
Sme stredná škola. V budúcom kalendárnom roku budú školy dostávať finančné prostriedky vo forme príspevku na lyžiarske kurzy (LK). Zaujíma nás, na aký počet žiakov môže škola dostať v roku 2016 príspevok na LK vo výške 150 € na žiaka ?

Stredné školy si môžu uplatniť požiadavku len na príspevok na lyžiarsky kurz (LK).
Počet žiakov, ktorí sa v roku 2016 zúčastnia LK a na ktorých si škola uplatňuje nárok na príspevok nahlási škola ministerstvu prostredníctvom Eduzberu (zber údajov o počte žiakov pre normatívne financovanie).V Eduzbere stredná škola zadá počet žiakov v dennej forme štúdia. Na základe toho sa vypočíta, na aký maximálny počet žiakov si škola môže uplatniť požiadavku na príspevok na LK (150€/osoba).

Počet nahlásených žiakov v Eduzbere, ktorí sa v roku 2016 zúčastnia LK a na ktorých si škola uplatňuje nárok na príspevok, nesmie presiahnuť hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v jednom ročníku na druhom stupni v dennej forme štúdia danej základnej školy v školskom roku 2015/2016.

Hodnoty 35 alebo 1,2 násobok priemerného počtu žiakov slúžia iba na kontrolu výpočtu maximálneho počtu žiakov! Škola v skutočnosti v Eduzbere uvedie iba žiakov, ktorí majú záujem zúčastniť sa LK (očakávaný počet žiakov). To znamená, ak má záujem o LK menší počet žiakov ako 35, resp. 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v ročníku, uvedie sa tento menší počet žiakov (očakávaný počet žiakov), ktorí sa plánujú zúčastniť LK. V opačnom prípade škola bude musieť vrátiť finančné prostriedky za žiakov, ktorých nahlási, že sa zúčastnia a v skutočnosti na LK nepôjdu.

Ďalej uvádzame príklady pre rôzne stredné školy. 
Príklad 1:
Gymnázium má 484 žiakov v dennej forme štúdia.
Výpočet: (484 / 4 ročníky = 121 * 1,2 = 145,2, zaokrúhlene 146).
Z uvedeného vyplýva, že Gymnázium si môže v Eduzbere uplatniť požiadavku na príspevok na LK pre maximálne 146 žiakov.
Príklad 2:
Osemročné gymnáziu má v prvých štyroch ročníkoch v dennej forme štúdia 110 žiakov a v posledných 4 ročníkoch má 374 žiakov. Maximum sa vypočíta oddelene pre prvé 4 roky a pre posledné 4 roky.
Výpočet:
(110 / 4 ročníky = 27,5 * 1,2 = 33, čo je menej ako 35 a berie sa hodnota 35)
(374 / 4 ročníky = 93,5 * 1,2 = 112,2, zaokrúhlene 113)
Z uvedeného vyplýva, že Osemročné gymnázium si môže v Eduzbere uplatniť požiadavku na príspevok na LK pre maximálne 35 žiakov (prvé 4 ročníky) a 113 žiakov (posledné 4 ročníky)
Príklad 3:
Stredná odborná škola má spolu 380 študentov v dennej forme štúdia. Z toho 180 študentov študuje 3-ročné odbory a 200 študentov študuje 4-ročné odbory. Maximálny počet účastníkov LK sa vypočíta nasledovne:
Priemerný počet žiakov v ročníku 3-ročných odborov je 180 / 3 = 60.
Priemerný počet žiakov v ročníku 4-ročných odborov je 200 / 4 = 50.
Spolu 60 + 50 = 110 * 1,2 = 132.
SOŠ si teda môže uplatniť požiadavku pre maximálne 132 študentov.

V Eduzbere je zber údajov o SOŠ realizovaný prostredníctvom kategórií SOŠ a v jednej kategórii je združených viacero študijných a učebných odborov. Z údajov v Eduzere nie je teda možné určiť koľko študentov študuje konkrétne odbory a dĺžku štúdia. Kontrolný výpočet je teda v prípade SOŠ len orientačný a počíta sa ako keby všetci žiaci študovali 4-ročné odbory. Škola si očakávaných účastníkov LK rozpíše do kategórií SOŠ tak, aby v celkovom súčte neprekročili maximálny počet vypočítaný hore uvedeným spôsobom.

Otázka č. 2
Sme plne organizovaná ZŠ s počtom žiakov 505, z toho 200 žiakov je na prvom stupni a 305 žiakov na druhom stupni. V budúcom kalendárnom roku budú školy dostávať finančné prostriedky vo forme príspevku na lyžiarske kurzy (LK). Zaujíma nás, na aký počet žiakov môže škola dostať v roku 2016 príspevok na LK vo výške 150 € na žiaka ?

Príspevok na lyžiarsky kurz sa týka u základných škôl len žiakov na druhom stupni.
Počet žiakov, ktorí sa v roku 2016 zúčastnia LK a na ktorých si škola uplatňuje nárok na príspevok nahlási škola ministerstvu prostredníctvom Eduzberu (zber údajov o počte žiakov pre normatívne financovanie). V Eduzbere škola zadá počet žiakov na druhom stupni (v dennej forme štúdia – teda bez „ostatných“ žiakov!). Na základe toho sa vypočíta, na aký maximálny počet žiakov si škola môže uplatniť požiadavku na príspevok na LK (150€/osoba).

Počet nahlásených žiakov v Eduzbere, ktorí sa v roku 2016 zúčastnia LK a na ktorých si škola uplatňuje nárok na príspevok, nesmie presiahnuť hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v jednom ročníku na druhom stupni v dennej forme štúdia danej základnej školy v školskom roku 2015/2016.

Hodnoty 35 alebo 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v ročníku slúžia iba na kontrolu výpočtu maximálneho počtu žiakov! Škola v skutočnosti v Eduzbere uvedie iba žiakov, ktorí majú záujem zúčastniť sa LK (očakávaný počet žiakov). To znamená, ak má záujem o LK menší počet žiakov ako 35, resp. 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v ročníku, uvedie sa tento menší počet žiakov (očakávaný počet žiakov), ktorí sa plánujú zúčastniť LK. V opačnom prípade škola bude musieť vrátiť finančné prostriedky za žiakov, ktorých nahlási, že sa zúčastnia a v skutočnosti na LK nepôjdu.

Na základe uvedeného vyplýva odpoveď na Vašu otázku. Ak má Vaša ZŠ druhom stupni 305 žiakov v dennej forme štúdia v 5 ročníkoch, potom si môže v Eduzbere uplatniť požiadavku na príspevok na LK (150 €/žiak) pre maximálne 74 žiakov. Výpočet: (305 / 5 ročníkov = 61 * 1,2 = 73,2, zaokrúhlene 74).
 
Ďalej uvádzame príklad pre školu s počtom žiakov 110 na druhom stupni ZŠ. Ak má ZŠ na druhom stupni napr. 110 žiakov v dennej forme štúdia v 5 ročníkoch, potom si môže v Eduzbere uplatniť požiadavku na príspevok na LK pre maximálne 35 žiakov. Výpočet: (110 / 5 ročníkov = 22 * 1,2 = 26,4 zaokrúhlene 27, čo je menej ako 35 a teda sa berie hodnota 35).

Otázka č. 1
Sme plne organizovaná ZŠ s počtom žiakov 364, z toho 164 žiakov je na prvom stupni a 200 žiakov na druhom stupni. Dozvedeli sme sa, že v budúcom kalendárnom roku budú školy dostávať finančné prostriedky vo forme príspevku na školy v prírode (ŠvP). Zaujíma nás, na aký počet žiakov môže škola dostať v roku 2016 príspevok na ŠvP vo výške 100 € na žiaka?

Príspevok na školu v prírode sa týka len žiakov na prvom stupni základných škôl. Počet žiakov, ktorí sa v roku 2016 zúčastnia ŠvP a na ktorých si škola uplatňuje nárok na príspevok nahlási škola ministerstvu prostredníctvom Eduzberu (zber údajov o počte žiakov pre normatívne financovanie). V Eduzbere škola zadá počet žiakov na prvom stupni (v dennej forme štúdia – teda bez „ostatných“ žiakov a žiakov nultého ročníka!). Na základe toho sa vypočíta, na aký maximálny počet žiakov si škola môže uplatniť požiadavku na príspevok na ŠvP (100€/osoba).

Počet nahlásených žiakov v Eduzbere, ktorí sa v roku 2016 zúčastnia ŠvP a na ktorých si škola uplatňuje nárok na príspevok, nesmie presiahnuť hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v jednom ročníku na prvom stupni v dennej forme štúdia danej základnej školy v školskom roku 2015/2016 (obmedzenie platí len pre základné školy, ktoré majú žiakov vo všetkých 4 ročníkoch prvého stupňa).

Hodnoty 35 alebo 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v ročníku slúžia iba na kontrolu výpočtu maximálneho počtu žiakov! Škola však v Eduzbere uvedie iba žiakov, ktorí majú záujem zúčastniť sa školy v prírode (očakávaný počet žiakov). To znamená, ak má záujem o školu v prírode menší počet žiakov ako 35, resp. 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v ročníku, uvedie sa tento menší počet žiakov (očakávaný počet žiakov), ktorí sa plánujú zúčastniť školy v prírode. V opačnom prípade škola bude musieť vrátiť finančné prostriedky za žiakov, ktorých nahlási, že sa zúčastnia a v skutočnosti do ŠvP nepôjdu.

Na základe uvedeného vyplýva odpoveď na Vašu otázku. Ak má Vaša ZŠ na prvom stupni 164 žiakov v štyroch ročníkoch, potom si môže v Eduzbere uplatniť požiadavku na príspevok na ŠvP (100 €/žiak) pre maximálne 50 žiakov. Výpočet: (164 / 4 ročníky na prvom stupni = 41 * 1,2 = 49,2, zaokrúhlene 50).

Ďalej uvádzame niekoľko príkladov pre školy s iným počtom žiakov.
Príklad 1:
Ak má ZŠ na prvom stupni napr. 100 žiakov v 4 ročníkoch.
Výpočet: (100 / 4 ročníky = 25 * 1,2 = 30, čo je menej ako 35 a teda  berie sa do úvahy hodnota 35). Z uvedeného vyplýva, že ZŠ si môže v Eduzbere uplatniť požiadavku na príspevok na ŠvP pre maximálne 35 žiakov.
Príklad 2:
Ak má ZŠ na prvom stupni napr.40 žiakov v 4 ročníkoch.
Výpočet: (40/ 4 ročníky = 10 * 1,2 = 12, čo je menej ako 35 a teda  berie sa do úvahy hodnota 35). Z uvedeného vyplýva, že ZŠ si môže v Eduzbere uplatniť požiadavku na príspevok na ŠvP pre maximálne 35 žiakov.
Príklad 3:
Ak má ZŠ na prvom stupni napr. 30 žiakov v 3 ročníkoch.
Pokiaľ škola nevyučuje všetky ročníky na prvom stupni, napr. má žiakov len v 1., 3. a 4. ročníku, môže nahlásiť maximálne toľko účastníkov ŠvP, koľko ma žiakov na prvom stupni.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku