Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Normatívy a normatívne príspevky na rok 2015

Prenesený výkon štátnej správy v školstve
Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2015 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sú na internetovej stránke  zverejnené aj :
Rozpísané normatívne príspevky zahŕňajú oproti roku 2014 dodatočne pridelené finančné prostriedky pre školstvo na pokrytie nárokov vyplývajúcich z Nariadenia vlády SR č. 393/2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2015 na:
Vzhľadom k tomu, že normatívne príspevky na rok 2013 umožňovali zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o hodnotu zodpovedajúcu 5% ich tarifných platov formou pohyblivej zložky mzdy (osobné príplatky, resp. mimoriadne odmeny),odporúčame riaditeľom škôl, aby v roku 2015 okrem úpravy tarifných platov nepedagogických zamestnancov vyplývajúcich z príslušných Nariadení vlády SR č.393/2014 a č. 441/2013,  ponechali nepedagogickým zamestnancom regionálneho školstva navýšenie z roku 2013 o hodnotu zodpovedajúcu 5% ich tarifných platov formou pohyblivej zložky mzdy (osobné príplatky, resp. mimoriadne odmeny). Samozrejme v tých prípadoch, keď toto navýšenie nie je v rozpore s výsledkami práce týchto zamestnancov.

Normatívne príspevky pre školy a zriaďovateľov zahŕňajú aj finančné prostriedky na kreditové príplatky (KP) pre tých zamestnancov, ktorí mali nárok na vyplácanie kreditového príplatku k 15. 9. 2014.
Školy, ktorých pedagogickí a odborní zamestnanci získali/získajú nárok na vyplácanie kreditového príplatku po tomto termíne,  budú dofinancované  prostredníctvom dohodovacieho konania. Pri dofinancovaní kreditových príplatkov bude ministerstvo vychádzať z nasledovných údajov:
Dofinancovanie bude počítané na zriaďovateľa (to znamená, nie individuálne po školách) nasledujúcim spôsobom:
Zriaďovatelia, ktorí zriaďujú viacero škôl,  rozdelia následne finančné prostriedky, ktoré dostanú na dofinancovanie kreditových príplatkov  medzi svoje školy obdobným spôsobom.
Pri výpočte normatívov na rok 2015 určilo ministerstvo, v súlade s §3 ods. 2 nariadenia vlády 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom nasledovne:  84,14% : 15,86%.
 
 
Originálne školské kompetencie
Materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a  školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, VÚC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov sú financované z vlastných príjmov samosprávy, ktorých podstatnú časť predstavuje podiel na dani z príjmov fyzických osôb (ďalej len DPFO), ktorý dostanú obce a VÚC prostredníctvom daňových úradov podľa kritérií uvedených v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Pri odmeňovaní pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov sa v roku 2015 postupuje rovnako ako v prípade prenesených kompetencií v zmysle  Nariadenia vlády SR č. 393/2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2015.