Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Návrh na zmenu v sústave študijných odborov

18.12.2009

Na základe návrhu dekanky Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach požiadalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Akreditačnú komisiu o vyjadrenie k príbuznosti študijného odboru správne právo k študijnému odboru trestné právo.

Pripomienky k uvedenému návrhu na zmenu v sústave študijných odborov môžete zaslať na nikoleta.vargova@minedu.sk.