Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave

     Múzeum bolo založené v roku 1970 a je jediné svojho druhu v Slovenskej republike. Organizačne patrí pod Centrum vedecko-technických informácií SR, príspevkovú organizáciu MŠVVaŠ SR. Do 31. 12. 2013 patrilo múzeum pod Ústav informácií a prognóz školstva.
      Múzeum školstva a pedagogiky zhromažďuje, spracováva, ochraňuje a prezentuje hmotné dokumenty z dejín školstva a pedagogiky na Slovensku ako národné kultúrne dedičstvo. V rámci tohto poslania doposiaľ múzeum sústredilo vo svojich fondoch takmer 40 000 zbierkových predmetov z 15. - 20. storočia. Vo svojich zbierkach okrem iného uchováva zariadenie škôl (inventár tried, kabinetov), učebné pomôcky, učebnice, listinný materiál (vysvedčenia, indexy, triedne knihy, školské zošity), fotografie či dobové školské filmy.

Aktuálne informácie
     Pri príležitosti letných olympijských hier v Rio de Janeiro rezortné Múzeum školstva a pedagogiky pripravilo putovnú výstavu o našich významných športovcoch, ktorá bude prístupná v období od 1. augusta do 30. septembra 2016.
     Dozviete sa, ako si na svoju školu spomínajú, čo im škola dala alebo vzala. Oslovení boli športovci viacerých generácií, ako napríklad Matilda Schrojfová, Jozef Golonka, Mária Mračnová, Katarína Ráczová, Michal Arpáš, Stanislav Kropilák, Miloš Mečíř, Richard Kapuš, Martina Moravcová, Dominik Hrbatý či Peter a Pavol Hochschornerovci.
     Mnohí zo športovcov podarovali múzeu aj svoje školské predmety – napríklad bratia Hochsornerovci školské aktovky, Jozef Golonka vysvedčenia a zošity. Zaujímavým doplnkom výstavy sú aj učebnice pre predmet telesná výchova z 19. a 20. storočia či rôzne školské športové náradia.
     Okrem výstavy múzeum pripravilo vzdelávací program pre rôzne vekové kategórie detí a študujúcich. Dozvedia sa napríklad, ako vyzerala hodina telesnej výchovy na školách pred viac ako šesťdesiatimi rokmi.MSaP045    

     Od 2. decembra 2015 je v priestoroch Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave sprístupnená výstava MŠaP 00045.
     Výstava pri príležitosti štyridsiateho piateho výročia múzea sa zameria na ukážky z toho najvzácnejšieho, najreprezentatívnejšieho zo zbierkového fondu. Prvýkrát budú predstavené výsledky múzejnej práce iným spôsobom ako tomu bolo doteraz, umocneným i zvoleným architektonicko-výtvarným a grafickým riešením celej expozície.
     Základ výstavného projektu tvorí dvanásť najstarších, najvzácnejších či jedinečných predmetov z 15. - 20. storočia prezentujúcich pestrú skladbu takmer 40-tisícového zbierkového fondu. Niektoré z nich i v historickom vývojovom rade, ako sú školské tašky, šlabikáre, vysvedčenia, aby návštevník panoramaticky videl zmeny, ktorými školské predmety a s nimi i školstvo prešlo.
     Takto sa môže pozerať i na divácky zaujímavú prezentáciu triedy, zostavenej z inventára a učebných pomôcok pochádzajúcich z troch období: do roku 1918, do roku 1948 a do roku 1968, kedy vrcholilo úsilie o založenie múzea školstva.
     So stručným prierezom štyridsať päť ročnej histórie múzea – s jeho dianím a činnosťami sa návštevníci oboznámia prostredníctvom čísel, t.j. koľko miest a obcí sa v rámci zbierkotvornej činnosti navštívilo, koľko bolo zozbieraných predmetov, koľko zbierok bolo spracovaných, koľko reštaurovaných alebo aký počet výstavných projektov múzeum doposiaľ realizovalo, či koľko ocenení získalo.
      Celú výstavu doplní audiovizuálna prezentácia dejín Múzea školstva a pedagogiky od počiatkov školského múzejníctva na Slovensku, cez zakladateľov múzea až po súčasnosť. K výstave vyjde aj publikácia Múzeum školstva a pedagogiky 2010 - 2015.
     Výstava bude pre návštevníkov prístupná do 31. decembra 2016 v budove Múzea školstva a pedagogiky na Hálovej 16, v Bratislave – Petržalke.   
 
Vzdelávacie programy pre školy:
- Malí múzejníci: Čo je to múzeum a kto v ňom pracuje?
- Rozprávky v starom a novom šate: Hravé čítanie a premietanie v múzeu a knižnici.
- Výprava za tajomstvami múzea: Všetko o múzeu alebo minulosť nie je nudná.
- Povolaním múzejník: Čo sa skrýva za prácou kurátora, dokumentátora, reštaurátora, či múzejného pedagóga?
- Od griflíka po plniace pero: Píšem, píšeš, píšeme ako v minulosti.
(Tento vzdelávací program finančne podporil Magistrát mesta Bratislavy v rámci grantového programu voľný čas, šport a sociálne aktivity.)
- Vyučovacia hodina v Múzeu školstva: Vyučujete svojich žiakov v prostredí historickej triedy zostavenej zo školského inventára troch období: do roku 1918, do roku 1948 a do roku 1968.
- Kino v múzeu: Premietanie školských dobových filmov z archívu múzea.
 
     Viac informácií a aktualizácie o vzdelávacích programoch nájdete na našej webovej stránke www.msap.sk  v sekcii „pre školy“ alebo na sociálnej sieti Facebook/Múzeum školstva a pedagogiky.

Kontakt:
Múzeum školstva a pedagogiky
Hálova 16, 851 01, Bratislava 5
tel./fax: +421 / 2 / 62 410 665
mobil: 0917 693 235
email: msap@cvtisr.sk
 
Návštevné hodiny:
Pondelok - 9:00 – 19:00 hod.
Utorok - 9:00 – 15:00 hod.
Streda - 9:00 – 19:00 hod.
Štvrtok - 9:00 – 15:00 hod.
Piatok - 9:00 – 15:00 hod.    
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku