Morálne oceňovanie pri príležitosti Dňa učiteľov

V súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 15/2021 o postupe pri morálnom oceňovaní minister školstva, vedy, výskumu a športu udeľuje morálne ocenenie každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov 28. marca.

Z dôvodu trvania núdzového stavu v uvedenom termíne sa bude udeľovať morálne ocenenie v náhradnom termíne a z toho dôvodu sa v roku 2021 mení aj termín na predkladanie návrhov na ocenenie.

Návrhy na morálne ocenenie sa predkladajú prostredníctvom elektronického formuláru v termíne od 23.06.2021 do 09.07.2021.

Návrh na ocenenie

 1. pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov predkladá
  • riaditeľ školy,
  • zriaďovateľ školy (štatutár),
  • ústredný orgán štátnej správy (štatutár),
  • okresný úrad v sídle kraja (prednosta),
  • obec alebo samosprávny kraj (štatutár),
  • odborová organizácia, ktorá zastupuje pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (štatutár),
  • štatutár priamo riadenej organizácie MŠVVaŠ SR;
 2. vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov vysokých škôl predkladá
  • sekcia vysokých škôl MŠVVaŠ SR (generálny riaditeľ),
  • rektor,
  • odborová organizácia, ktorá zastupuje vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov vysokých škôl (štatutár),
  • štatutár priamo riadenej organizácie MŠVVaŠ SR;
 3. vyslaných učiteľov a vyslaných lektorov slovenského jazyka v zahraničí, pedagogickým zamestnanom škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, fyzickým osobám, ktoré pôsobia v oblasti medzinárodnej spolupráce, alebo predstaviteľom slovenských krajanských spolkov v zahraničí predkladá
  • sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR (generálny riaditeľ),
  • štatutár priamo riadenej organizácie MŠVVaŠ SR;
 4. iným fyzickým osobám, ktoré pôsobia v oblasti športu, vedy a techniky, ktorých výkon práce súvisí s výchovou a vzdelávaním predkladá
  • sekcia športu MŠVVaŠ SR (generálny riaditeľ), Národné športové centrum (štatutár) alebo Slovenská asociácia univerzitného športu (štatutár), ak ide o oblasť športu,
  • sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR (generálny riaditeľ) alebo Slovenská akadémia vied (štatutár), ak ide o oblasť výskumu a vývoja,
  • štatutár priamo riadenej organizácie MŠVVaŠ SR.

Dôvody, pre ktoré možno navrhnúť osoby na udelenie jednotlivých druhov morálnych ocení (Veľká medaila sv. Gorazda, Malá medaila sv. Gorazda a Ďakovný list sv. Gorazda) sú uvedené v čl. 2 ods. 3 až 5 smernice MŠVVaŠ SR č. 15/2021 o postupe pri morálnom oceňovaní.

Po vyplnení elektronického formuláru Vám príde na Vami zadaný e-mail potvrdenie o jeho odoslaní spolu s linkom, na ktorom sa Vám formulár zobrazí vo formáte pdf. Žiadame Vás o jeho vytlačenie, podpísanie, opečiatkovanie a zaslanie na adresu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Sekcia stredných škôl, Stromová 1, 813 30 Bratislava.

Elektronický formulár je uzavretý.

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku