Morálne oceňovanie pri príležitosti Dňa učiteľov

V súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 15/2021 o postupe pri morálnom oceňovaní minister školstva, vedy, výskumu a športu udeľuje morálne ocenenie každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov 28. marca.

Návrhy na morálne ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov pre rok 2022 sa predkladajú prostredníctvom elektronického formulára do 31. januára 2022.

Dôvody, pre ktoré možno navrhnúť osoby na udelenie jednotlivých druhov morálnych ocení (Veľká medaila sv. Gorazda, Malá medaila sv. Gorazda a Ďakovný list sv. Gorazda) sú uvedené v čl. 2 ods. 3 až 5 smernice MŠVVaŠ SR č. 15/2021 o postupe pri morálnom oceňovaní.

Návrhy na morálne ocenenie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov môže predložiť:

 • riaditeľ školy alebo školského zariadenia,
 • štatutárny orgán zriaďovateľa školy alebo školského zariadenia,
 • štatutárny orgán ústredného orgánu štátnej správy,
 • riaditeľ regionálneho úradu školskej správy,
 • predseda samosprávneho kraja,
 • primátor mesta alebo starosta obce,
 • štatutárny orgán odborovej organizácie, ktorá zastupuje pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • štatutár priamo riadenej organizácie MŠVVaŠ SR.

Návrhy na morálne ocenenie vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov vysokých škôl môže predložiť:

 • generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR,
 • rektor,
 • štatutárny orgán odborovej organizácie, ktorá zastupuje vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov vysokých škôl.,
 • štatutár priamo riadenej organizácie MŠVVaŠ SR.

Návrhy na morálne ocenenie vyslaných učiteľov a vyslaných lektorov slovenského jazyka v zahraničí, pedagogických zamestnancov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, fyzických osôb, ktoré pôsobia v oblasti medzinárodnej spolupráce, alebo predstaviteľov slovenských krajanských spolkov v zahraničí môže predložiť:

 • generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR.

Návrhy na morálne ocenenie iných fyzických osôb môže predložiť:

 • generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVaŠ SR, ak ide o oblasť športu
 • riaditeľ Národného športového centra, ak ide o oblasť športu,
 • prezident Slovenskej asociácie univerzitného športu, ak ide o oblasť športu,
 • generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR, ak ide o oblasť výskumu a vývoja,
 • predseda Slovenskej akadémie vied, ak ide o oblasť výskumu a vývoja.

Ak ide o návrh na ocenenie pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov môže ho vypracovať aj sekcia stredných škôl MŠVVaŠ SR, na základe vlastného podnetu alebo podnetu sekcií ministerstva, v pôsobnosti ktorých sú materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy a školské zariadenia.

Elektronický formulár je uzavretý. 

 

 

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky