Morálne oceňovanie pri príležitosti Dňa učiteľov

V súlade s § 56 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udeľuje pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom morálne ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov 28. marca za
  1. celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní, na úseku vedy, starostlivosti o deti, mládež a šport a za prácu a výsledky celoštátneho významu a medzinárodného významu,
  2. dlhoročný podiel na rozvoji školstva Slovenskej republiky v oblasti výchovy a vzdelávania, humánneho a tvorivého prístupu vo výchovno-vzdelávacom procese,
  3. mimoriadne výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov.
 
Návrhy na morálne ocenenie predkladajú prostredníctvom formulára
  • odboru školstva okresného úradu príslušného kraja: riaditeľ, zriaďovateľ, iná právnická osoba alebo fyzická osoba, orgány miestnej štátnej správy, obce, vyššie územné celky, profesijné organizácie;
  • Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcii regionálneho školstva: ústredné orgány štátnej správy, rektori univerzít a vysokých škôl, riaditelia priamo riadených organizácií MŠVVaŠ SR, navrhovatelia zo zahraničia,
do 31. januára príslušného kalendárneho roka.
 
Predložené návrhy na morálne ocenenie hodnotí komisia pre morálne oceňovanie ako iniciatívny a poradný orgán ministra v tejto oblasti. O udelení ocenenia na základe návrhu komisie rozhoduje minister.


HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku