Model objektivizácie počtu odborných zamestnancov v škole

Materiál Model objektivizácie počtu odborných zamestnancov v škole bol vypracovaný na základe rozpracovania téz Programového vyhlásenia vlády SR, na základe úlohy RŠ-2016-30, ktorá znie: 
„Učiteľské tímy je potrebné rozšíriť o dostatočný počet  školských psychológov, špeciálnych pedagógov, asistentov, výchovných poradcov a sociálnych pracovníkov v podobe nárokovateľného štandardu, nie výnimočného opatrenia. Realizácia opatrení, ktoré vyplynú z úlohy, si bude vyžadovať dodatočné finančné prostriedky v roku 2017.“.
Podľa anotácie zadania úlohy je zámerom „podporiť opatrenia vrátane optimalizácie štruktúry zamestnancov s cieľom umožniť zvýšenie počtu odborných zamestnancov v školách, najmä asistentov učiteľa, sociálnych pedagógov, školských psychológov a špeciálnych pedagógov“.
Cieľom materiálu je optimalizácia a objektivizácia počtu odborných zamestnancov - školských psychológov, školských špeciálnych pedagógov a sociálnych pedagógov v základných a stredných školách a asistentov učiteľa. Nakoľko splnenie na vytýčených cieľov, v súlade so zadaním, bude vyžadovať dodatočné finančné prostriedky, materiál sa zameriava prioritne na školy, v ktorých žiaci plnia povinnú školskú dochádzku.
Materiál obsahuje opatrenia, ktorých naplnenie zefektívni vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí v začleňujúcom vzdelávacom systéme.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku