Mládež v Európe: Ako ďalej?

  • Dátum: 14.09.2018
Prvý septembrový týždeň sa vo Viedni uskutočnila posledná Európska mládežnícka konferencia v rámci šiesteho cyklu štruktúrovaného dialógu, zahŕňajúceho predsednícke trio: Estónsko, Bulharsko, Rakúsko.

Po prvej konferencii v Talline sa uskutočnili celoeurópske konzultácie prostredníctvom národných pracovných skupín a Európskej pracovnej skupiny medzinárodných mimovládnych mládežníckych organizácií, ktoré sa zaoberali otázkami nastolenými mladými ľuďmi počas konferencie v Talline. Výsledky konzultácií boli zhrnuté do jedenástich tematických správ, ktoré boli použité ako vstupný materiál do druhej Európskej konferencie mládeže v Sofii a slúžili ako základ pre formuláciu Cieľov mládeže.

Formát Ciele mládeže (Youth Goals) je inšpirovaný globálnymi cieľmi Organizácie Spojených Národov. Každý cieľ má 5 až 7 zámerov, ktoré sú výsledkom konzultácií mladých ľudí počas konferencie v Sofii. Ciele mládeže reflektujú spoločnú víziu takmer 50 000 mladých ľudí pre lepšiu Európu. 

Celého procesu štruktúrovaného dialógu sa za Slovenskú republiku zúčastnili traja mladí študenti: Rebeka Niníková, Kamila Potočárová a Michal Pati.

Europe, what’s next? To je otázka, na ktorú sme sa v priebehu roka pýtali niekoľkokrát seba samých, našich priateľov a prostredníctvom konzultácii i ďalších 50,000 mladých vo všetkých členských štátoch Európskej únie,“vyjadril sa delegát Michal Pati z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch. „Výsledkom je súbor 11 Cieľov mládeže reprezentujúcich názory novej generácie Európanov túžiacich po lepšom postavení menšín v spoločnosti, zvýšení kvality života či intenzívnejšej ochrane planéty.  6. cyklus štruktúrovaného dialógu ponúkol unikátny náhľad na to, ako si mladí ľudia predstavujú neistú budúcnosť priestoru, kde žijú. Okrem toho, Ciele mládeže poskytujú cenný materiál pre tvorenie ďalších či už európskych alebo národných stratégii. Rozvíjajú totiž tie najpálčivejšie problémy a predstavujú konkrétne ciele, prostredníctvom ktorých je možné dopracovať sa k obrazu Európy bližšej nám - mladým ľuďom.“ 

V súčasnosti sú Ciele mládeže iba slová spísané na papieri. Mali by však viesť k reálnym krokom Európskej komisie, národných vlád, občianskej spoločnosti, mladých ľudí či mládežníckych organizácií. Práve preto si konferencia vo Viedni kládla za cieľ odpovedať na otázku: Ako ďalej? Konferencie vo Viedni sa zúčastnilo dokopy 250 zástupcov mládeže, tvorcov politík a odborníkov z oblasti mládeže, aby spolu diskutovali o tom, ako najlepšie využiť Ciele mládeže na rôznych úrovniach, od lokálnej po európsku, a v rôznych sektoroch týkajúcich sa mládeže. 

Počas Predsedníctva Rakúska v Rade EÚ (AT PRES) sa rokuje aj o viacročnom rámci pre mládež známom pod názvom Stratégia EÚ pre mládež. Cieľom AT PRES je, aby sa výsledky participatívneho procesu štruktúrovaného dialógu zohľadnili aj pri tvorbe Stratégie, návrhu európskych programov pre mládež a v ďalších politikách týkajúcich sa mladých ľudí.

Či budú Ciele mládeže priamo súčasťou Stratégie, alebo iba jej prílohou, akým spôsobom sa bude s nimi narábať v ďalšom cykle štruktúrovaného dialógu a akú bude mať formu ukážu až ďalšie rokovania pracovnej skupiny pre mládež Rady EÚ.

Paralelne s mládežníckou konferenciou sa uskutočnilo aj stretnutie generálnych riaditeľov pre mládež. Diskutovali o príkladoch dobrej praxe z dialógu mladých, analyzovali, čo nefungovalo a čo môžu zlepšiť v budúcnosti. Diskutovali tiež  o stratégiách a metódach, ktoré možno použiť na zlepšenie výsledkov a udržateľnosť dialógu mladých v EÚ. Zaoberali sa aj otázkou, ako môžeme posilniť účasť mladých v dialógu a zlepšiť dosah na mladých ľudí, ktorí nie sú inštitucionálne alebo politicky organizovaní.

Viac informácií o konferencii nájdete na oficiálnej stránke či Facebooku.
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku