Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík

  • Dátum: 27.03.2018
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v lete 2017 pripojilo do realizácie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, ktorá je jedným z pilierov národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) s názvom: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Pilotnú schému tvorí 12 pilotných projektov, testujúcich nové modely zapájania verejnosti do tvorby verejných politík na štyroch úrovniach verejnej správy:
  • úroveň miestnej územnej samosprávy,
  • úroveň regionálnej územnej samosprávy,
  • mikroregionálna úroveň
  • národná úroveň (štátna správa).
Pilotný projekt: Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou
Cieľom projektu je vytvoriť Akčný plán, ktorý bude obsahovať návrhy riešení problémov týkajúcich sa rozvoja práce s mládežou. Tieto problémy, ale aj želaný stav navrhuje Koncepcia rozvoja práce s mládežou 2015-2021.  Bez návrhov riešení založených na analýze potrieb mladých ľudí nie je možné želaný stav dosiahnuť. Akčný plán bude tiež obsahovať návrhy na reformu súčasného financovania práce s mládežou. Počas prípravy dokumentu je nevyhnutné pracovať s o zástupcami verejnej správy, s odborníkmi na prácu s mládežou, organizáciami pracujúcimi v tejto oblasti a najmä so samotnou mládežou. Zámerom je práve v spolupráci s dotknutými skupinami hľadať efektívne riešenia problémov a jasné pravidlá v prípade financovania práce s mládežou..
Aktivity projektu budú pozostávať z analýzy potrieb mladých ľudí. Počas realizácie projektu budeme organizovať verejné stretnutia so širokou verejnosťou, ale aj so zainteresovanými skupinami a mnohé iné aktivity. Všetky aktivity budú uskutočňované v spolupráci s našim hlavným partnerom Radou mládeže Slovenska.

Hlavné výstupy
  • analýza potrieb mladých ľudí
  • kritériá pre posudzovanie kvality práce s mládežou
  • analýza spôsobov foriem financovania na Slovensku a v iných krajinách EÚ – možnosti a návrhy zmien vo financovaní práce s mládežou SR
Kontaktné osoby:

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku