Metodický list na osvojovanie štátneho – slovenského jazyka v materských školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín


V nadväznosti na Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schválený pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 bol vypracovaný a schválený Metodický list na osvojovanie štátneho – slovenského jazyka v materských školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín, ktorý obsahuje aj prílohu Odborné pojmy súvisiace so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a s vedením pedagogickej dokumentácie v štátnom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.
 
Metodický list je zverejnený na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku