Medzinárodný deň materinského jazyka

Mnoho škôl si 21. februára pripomenulo Medzinárodný deň materinského jazyka. Od tých dní už uplynul nejaký čas, ale vzhľadom na mimoriadne prerušenie vyučovania v školách nám školy ešte stále v elektronickej forme posielajú informácie o tomto dni (prišlo nám ich takmer sto). Každá škola ho realizovala originálnymi podujatiami, mnohé pripojili fotografie aj hodnotenia učiteľov, nechýbali ani úprimné postrehy žiakov. Ide o jedinečnú inšpiráciu, burzu cenných nápadov, ktoré dokumentujú význam školy, vzájomných kontaktov, spoločnej práce.

Všetky kroky na podporu šírenia materinského jazyka prispievajú k rozvoju jazykovej rozmanitosti a viacjazyčného vzdelávania, ale aj k rozvoju plnšieho povedomia o jazykových a kultúrnych tradíciách. Pedagogickí zamestnanci na všetkých stupňoch školského systému majú nezastupiteľné miesto pri zvyšovaní úrovne používania spisovného slovenského jazyka a kultivácie a rozvoja materinského jazyka ako nástroja na zachovanie a rozvoj nášho kultúrneho dedičstva.

Vzhľadom na tieto skutočnosti sa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodlo zverejniť aspoň niektoré z nich na webovom sídle – v časti „Čitateľská gramotnosť“ https://www.minedu.sk/citatelska-gramotnost/. Žiaľ, pri viacerých školách aj bez fotografií žiakov, aby sme dodržali nastavené pravidlá GDPR (ochrana osobných údajov).

Na záver sa chceme všetkým zúčastneným školám úprimne poďakovať na vynaložené úsilie a prajeme každému žiakovi aj učiteľovi najmä pevné zdravie, odvahu a trpezlivosť, ktorú v týchto náročných časoch azda najviac potrebujeme.


 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku