Maturita 2022 – informácie

Ukončovanie výchovy a vzdelávania v stredných školách v školskom roku 2021/2022

 

Podľa § 72 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov výchova a vzdelávanie v stredných školách môže byť ukončené záverečnou skúškou, maturitnou skúškou alebo absolventskou skúškou. Ministerstvo školstva zabezpečovalo prípravné aktivity a vzájomnú  komunikáciu  v spolupráci s riaditeľmi stredných škôl, zriaďovateľmi stredných škôl a zástupcami žiakov stredných škôl, smerujúce k prezenčnej forme ukončovania výchovy a vzdelávania v stredných školách v školskom roku 2021/2022.

V auguste 2021 ministerstvo školstva zrealizovalo prieskum situácie na stredných školách s dopadom dištančného vzdelávania na žiakov. V septembri a novembri 2021 prebehli online stretnutia ministerstva školstva prostredníctvom aplikácie MS Teams za účasti zriaďovateľov a riaditeľov stredných škôl. Predmetom stretnutia bola informácia o prípravách a zabezpečovaní prezenčnej formy maturitnej skúšky, vrátane externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy maturitnej skúšky, ústnu formu internej časti maturitnej skúšky nevynímajúc, avšak berúc v úvahu dištančné vzdelávanie počas pandémie COVID-19.

Ministerstvo školstva pre skvalitnenie prípravy žiakov na maturitné skúšky vyhlásilo v júni 2021 výzvu na rozvojový projekt LETNÁ ŠKOLA za účelom náhrady praktickej prípravy a praktického vyučovania v stredných odborných školách, v školách umeleckého priemyslu a v konzervatóriách; v septembri 2021 a v januári 2022 výzvu SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ zameranú na zmiernenie dopadov dištančného vzdelávania a prípravu žiakov na maturitné skúšky.

Dňa 10. februára 2022 sa uskutočnilo zasadnutie Ústrednej maturitnej komisie pre školský rok 2021/2022, ktorá schválila harmonogram maturitnej skúšky predložený Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania. Časová dotácia pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky sa predlžuje oproti minulým rokom o 15 minút na každý predmet.

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2021/2022 bude konať

  • v riadnom termíne 15.3. – 18.3.2022,
  • v náhradnom termíne 5.4. – 8.4.2022,
  • v opravnom termíne 5.9. – 8.9.2022, alebo v riadnom termíne nasledujúceho šk. roka.

Interná časť maturitnej skúšky sa bude konať v čase od 23. mája 2022 do 10. júna 2022, termíny určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné RÚŠS. Opravný termín pre internú časť maturitnej skúšky je september 2022, alebo február nasledujúceho šk. roka.

V prípade, že na opravný termín maturitnej skúšky bude prihlásený vysoký počet žiakov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určí rozhodnutím ministra dodatočný opravný termín do konca školského roka 2021/2022.

Harmonogram aj pokyny pre školských koordinátorov pre MATURITU 2022 sú zverejnené na webovom sídle NÚCEM https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita .

 

Na základe záverov zo zasadnutia Ústrednej maturitnej komisie riaditelia stredných škôl tiež zabezpečia:

  • 14. marca 2022 vyplnenie dotazníkov s informáciou o počte žiakov maturitného ročníka, ktorí sa nezúčastnia maturitnej skúšky zo zdravotných alebo iných dôvodov, s cieľom optimálneho zabezpečenia podmienok pre náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v závislosti od počtu žiakov,
  • úpravu zadaní ústnej formy internej časti maturitnej skúšky a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v súvislosti s dištančnou formou vyučovania,
  • epidemiologické opatrenia v školách počas konania maturitných skúšok v školskom roku 2021/2022; v prípade ak na školách budú maturovať aj žiaci iných škôl je potrebné postupovať v zmysle opatrení pre hromadné podujatia,
  • za účelom zníženia rizika šírenia ochorenia Covid-19 sa odporúča školám realizovať v čase konania EČ MS a PFIČ MS dištančné vzdelávanie pre žiakov ostatných ročníkov.
Skočiť na začiatok stránky