Lektori slovenského jazyka a kultúry v zahraničí

Vysielanie lektorov slovenského jazyka a kultúry na univerzity a vysoké školy v zahraničí

   Lektoráty slovenského jazyka a kultúry pôsobia v zahraničí na základe medzinárodných zmluvných dokumentov (programov spolupráce) medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva príslušnej krajiny, alebo na základe priamych dohôd medzi MŠVVaŠ SR a univerzitou príslušnej krajiny.
Dohoda stanovuje podmienky vyslania lektora počas jeho pôsobenia, materiálne, mzdové a technické zabezpečenie a ubytovanie. Lektor je vysielaný na dobu minimálne jedného roka, s možnosťou predĺženia jeho pôsobenia maximálne na štyri roky a pôsobenie v zahraničí je  podmienené súhlasom prijímajúcej zahraničnej univerzity.
Výber kandidátov na post lektora slovenského jazyka a kultúry v zahraničí sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi predpismi SR, vypísaním výberového konania. Komisiu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre výber a posudzovanie činnosti lektorov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Uchádzači sa do výberového konania prihlasujú elektronicky prostredníctvom nasledujúcej stránky: www.lektoriucitelia.sk.
   Lektoráty slovenského jazyka a kultúry sú významnou súčasťou propagácie Slovenska a jeho kultúry v zahraničí. Vyslaní lektori okrem vyučovacej povinnosti prispievajú k všestrannému poznaniu slovenských reálií v kontexte histórie a kultúry organizovaním konferencií, seminárov, výstav a stretnutí s významnými osobnosťami vedy a kultúry, pričom úzko spolupracujú so zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí.

 


 
 

Skočiť na začiatok stránky