Konferencia „Moderné centrum“

  • Dátum: 21.03.2018
Ako by mali CVČ reflektovať vo svojej výchovno-vzdelávacej činnosti a v materiálno- technickom vybavení na súčasné potreby mladých? Aké sú perspektívy a výzvy pre centrá voľného času a ich zamestnancov na zmenu? Aké sú možnosti pre naštartovanie spolupráce medzi inštitúciami, ktoré sa podieľajú na formálnom i neformálnom vzdelávaní detí a mládeže?  Na tieto a ďalšie otázky sa pokúsila odpovedať konferencia Moderné centrum, na ktorej sa 20. a 21. marca 2018 zišli v Bratislave predstavitelia centier voľného času a pozvaní hostia z partnerských organizácií a inštitúcií, vrátane MŠVVaŠ SR.
 
Konferenciu organizovala Asociácia centier voľného času (ACVČ) SR v rámci projektu „Moderné centrum mládeže“ podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Konferenciu otvorili Marta Hanečáková, predsedníčka ACVČ a Ivan Hromada, riaditeľ odboru mládeže MŠVVaŠ SR. Zástupcovia Regionálneho centra mládeže Košice a z centier voľného času Kežmarok, Púchov, Štúrovo a Šaľa prezentovali svoje príklady dobrej praxe smerom k fungovaniu moderného centra mládeže. Pracovné skupiny sa venovali nastaveniu kritérií kvality moderného centra a obsahovému a tematickému zameraniu moderných centier mládeže, návrhom a odporúčaniami pre inštitúcie zodpovedné za prácu s mládežou na Slovensku na všetkých úrovniach. Závery konferencie budú zverejnené na webovom sídle ACVČ.

 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku