Konferencia mládeže EU v Ríme

18.11.2014
Zástupcovia mládeže spoločne so zástupcami členských štátov EÚ diskutovali o dvoch podstatných oblastiach mládežníckej politiky: prístupy k právam a autonómia pre mladých.

Spolu s hlavnou témou „Posilnenie participácie mládeže v politických procesoch“ bola konferencia zameraná na  vytvorenie rámca pre porozumenie tejto téme a otázky, od ktorých sa budú odvíjať ďalšie konzultácie. Tiež boli vypracované Spoločné odporúčania, týkajúce sa prístupu mladých ľudí k právam,  ktoré budú podkladom pre správu Rady EÚ, ktorá bude prijatá talianskym predsedníctvom v decembri 2014.

Odporúčania zahŕňajú nasledovné body:

EÚ a členské štáty by mali menovať nezávislého ombudsmana, úlohou  ktorého by bolo zvýšiť uvedomelosť mládeže, zisťovať a poukazovať na problémy a diskriminačné praktiky a systematicky pracovať na ochrane práv mladých ľudí.

Členské štáty by mali zaviesť jednotný prístup pri zapájaní mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia a umožniť im poznať a uplatňovať svoje práva, najmä na lokálnej úrovni.

Za účelom posilnenia aktívneho občianstva mladých ľudí, by mali členské štáty poskytovať občiansku výchovu na všetkých úrovniach formálneho vzdelávania a podporiť poskytovateľov neformálneho vzdelávania tak, aby si mladí ľudia boli vedomí svojich práv.

Konferencia predstavila aktualizovanú podobu Štruktúrovaného dialógu, ktorého cieľom je premietnuť potreby mladých ľudí do politiky EÚ. Za účelom posilnenia dialógu mládeže s politickými predstaviteľmi sa všetky tri konferencie IV. Cyklu Štruktúrovaného dialógu budú zamerané na spoločnú tému „Posilnenie participácie mládeže v politike.“

V nasledujúcich mesiacoch budú na regionálnej aj národnej úrovni prebiehať stretnutia s mládežou, kde budú prediskutované závery z  tejto konferencie. Získané podnety budú analyzované a ďalej poskytnuté Národnej pracovnej skupine k štruktúrovanému dialógu.  V roku 2015 sa uskutočnia dve nadväzujúce mládežnícke  konferencie v Litve a Luxembursku a výsledkom celého rok a pol dlhého procesu bude Uznesenie Rady ministrov EÚ s odporúčaniami a ďalšími krokmi, ktoré budú prenesené do politík členských štátov, vrátane Slovenska.

Konferencie, ktorú organizovalo talianske predsedníctvo v Ríme vo dňoch 13. – 16. októbra 2014, sa zúčastnilo 180 delegátov z krajín EÚ.  Závery a odporúčania môžete v plnom rozsahu nájsť tu:
http://www.youthforum.org/assets/2014/10/EUYC2014-access-to-rights-final-outcome_-.pdf
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku