Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

  • Dátum: 04.05.2018
Dňa 19. apríla 2018 bola ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválená Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu (ďalej len „koncepcia“), ktorá vychádza zo strategických a koncepčných dokumentov na európskej a národnej úrovni, výskumných zistení v oblasti dobrovoľníctva mládeže a súčasnej praxe. Proces prípravy koncepcie vyplýva z bodu B.10 uznesenia vlády SR č. 105/2017 k Akčnému plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 – 2018. Zámerom koncepcie je vytvoriť predpoklady na realizáciu výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu na všetkých stupňoch vzdelávania v školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, vymedziť ciele a princípy výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu a stanoviť opatrenia na ich realizáciu. Materiál obsahuje návrh opatrení a odporúčaní na realizáciu koncepcie v gestorskej pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 
Koordináciou tvorby textu a organizačným zabezpečením projektu bola poverená Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Materiál bol vypracovaný participatívnym spôsob v súlade s materiálom Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík (schváleným uznesením vlády SR č. 645/2014) v pracovnej skupine, ktorej úlohou bolo pripraviť návrh výchovy a vzdelávania k dobrovoľníckej činnosti, prostredníctvom ktorej budú deti a mladí ľudia vedení k aktívnej participácii, proaktívnemu prístupu k riešeniu problémov spoločnosti a inkluzívnemu správaniu, prosociálnym postojom a hodnotám. Členmi pracovnej skupiny boli zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, priamoriadených organizácií a zástupcovia mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti dobrovoľníctva.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku