Komplexná akreditácia činností 2015

Listom č. 2015-8954/14069:1-15A0 boli vysoké školy požiadané o verifikáciu údajov v registri študijných programov.
Vysvetlenie k jednotlivým stĺpcom tabuľky:
ID obsahuje identifikátor študijného programu podľa používaného číselníka. v prípade, že ide o doplnenie chýbajúceho záznamu, uveďte chýba a vyplňte ďalšie stĺpce charakterizujúce študijný program (názov, ....)
kód miesta ak sa študijný program ako celok uskutočňuje mimo sídla vysokej školy/fakulty, je uvedený kód miesta. zoznam kódov miesta štúdia.
škola názov vysokej školy
fakulta názov fakulty, ak je študijný program uskutočňovaný na fakulte
forma denná alebo externá
titul titul, ktorý sa udeľuje absolventom študijného programu
dĺžka štúdia štandardná dĺžka štúdia v študijnom programe
stupeň štúdia stupeň vysokoškolského vzdelávania, v ktorom sa získava absolvovaním študijného programu vzdelanie; ak ide o študijný program spájajúci prvý a druhý stupeň do jedného celku, uvádza sa kód 12
študijný odbor 1 študijný odbor, v ktorom sa získava vysokoškolské vzdelanie
študijný odbor 2 ak ide o medziodborové štúdium, uvádza sa názov druhého študijného odboru
studijnyodbor_vedlajsi ak ide o medziodborové štúdium, uvádza sa 0, ak je študijný odbor 1 a študijný odbor 2 rovnocenný, inak sa uvádza 1, ak je študijný odbor 2 vedľajším študijným odborom
názov uvádza sa názov študijného programu
prog_typ uvádza sa typ študijného programu. Základný typ je 0. Typ 1 sa uvádza, ak ide o predmet učiteľského študijného pogramu, ktorý je možný kombinovať s ďalším predmetom. Typ 2 sa uvádza, ak ide o jazyk v rámci študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo, ktorý je možné kombinovať s iným jazykom.
pozastavenie_od uvádza sa dátum, od ktorého je zodpovedajúce právo pozastavené
akreditácia_od uvádza sa dátum doručenia rozhodnutia o akreditácii študijného programu. v starších záznamoch môže ísť o dátum vystavenia rozhodnutia.
akreditácia_do uvádza sa dátum časového obmedzenia priznaného práva alebo dátum, ku ktorému skončila akreditácia študijného programu (napr. z dôvodu odňatia zodpovedajúceho práva)
číslo rozhodnutia uvádza sa číslo rozhodnutia, ktorým bolo priznané, pozastavené... príslušné právo vysokej školy/fakulty. Uvádzajte len v prípade, že ide o chýbajúci študijný program. v exisujúcich záznamoch sa neočakáva kontrola tohto údaju.
poznámka uveďte prípadne ďalšie informácie (napr. že ide o spoločný študijný program a pod.)
   

Pri každej požiadavke na opravu údajov vyplňte ID programu. Ak je potrebné pre daný záznam vykonať viacero zmien, uveďte ich v jednom riadku. Údaje uveďte len v tom stĺpci, v ktorom je potrebné vykonať opravu, ostatné nechajte prázdne (ľahšie sa tak bude idendifikovať chybý údaj).

Vyplnenú tabuľku zašlite v určenom termíne na odbor.vsv@minedu.sk. 
Aktuálny zoznam študijných programov je zverejnený na portáli vysokých škôl.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku