Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Komentár 03/2016 - Bez kreditov neodídem

Kľúčovými výzvami slovenského systému kontinuálneho vzdelávania učiteľov sú najmä nesprávne nastavené motivácie a stimuly na absolvovanie kontinuálneho vzdelávania, nedostatočné zabezpečenie kvality programov kontinuálneho vzdelávania a nevyhovujúci obsah a formy kontinuálneho vzdelávania. Preto odporúčame viaceré úpravy súčasného systému, aby kontinuálne vzdelávanie lepšie zodpovedalo požiadavkám kariérového systému, reflektovalo rozvojové potreby učiteľov a škôl, ako aj zabezpečovalo prípravu učiteľov v prípade zásadnejších systémových zmien v školstve. V týchto súvislostiach odporúčame napríklad odstrániť prepojenie kontinuálneho vzdelávania s kreditovým systémom, zaviesť hodnotenie vzdelávacích aktivít účastníkmi, či nahradiť akreditáciu programov kontinuálneho vzdelávania akreditáciou poskytovateľov.