» Aktuálne témy » Inovovaný ŠVP pre základné umelecké školy - 2. dodatok

Inovovaný ŠVP pre základné umelecké školy - 2. dodatok

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo Štátny vzdelávací program pre základné umelecké školy (ďalej len „nový ŠVP“). Je spracovaný ako jeden dokument pre všetky umelecké odbory ZUŠ. Platnosť nadobudol 4. februára 2015 a účinnosť nadobudne 1. septembra 2015.
     Dôležitú časť nového ŠVP tvoria vzdelávacie štandardy v celom rozsahu umeleckých odborov a študijných zameraní obsahujúce aj očakávané výstupy vzdelávania a profily absolventov.
     Spracovaná je aj problematika umeleckého vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základnej umeleckej škole.
     Vypracované sú rámcové učebné plány pre všetky umelecké odbory.
     Súčasťou nového ŠVP sú záväzné normatívy na povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacie procesu pre všetky umelecké odbory a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní.
     Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v Štátnom vzdelávacom programe pre základné umelecké školy schválenom dňa 4. 2. 2015 pod číslom 2015-6346/5841:1-10A0 uskutočnili zmeny týkajúce sa materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ, ale aj menšie úpravy rámcových učebných plánov a všeobecnej časti Štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy. 
     Zmeny boli zapracované do pôvodných materiálov. Upravené materiály dostali nové schvaľovacie doložky „Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. júna 2015 pod číslom 2015-6346/29045:3-10A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou od 1. septembra 2015“ a „Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 20. januára 2016 pod číslom 2016-8597/1575:1-10A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou od 20. januára 2016“.
     Umelecké vzdelávanie v základných umeleckých školách sa začne podľa nového ŠVP uskutočňovať v nadväznosti na ustanovenie § 161 ods. 8 školského zákona.
     Do obdobia, keď sa rámcové učebné plány nového ŠVP začnú uplatňovať aj v jednotlivých ročníkoch druhého stupňa základného štúdia a v štúdiu pre dospelých sa bude na tomto stupni štúdia v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore postupovať podľa učebných plánov z 22. 12. 2003 č. 11215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004.
     V odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby sa bude na druhom stupni štúdia a v štúdiu pre dospelých postupovať podobne podľa rámcových učebných plánov a učebných osnov schválených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 11. novembra 2009 pod číslom CD-2009-28028/22244-1:911“.
     Učebné plány z 20. augusta 2009 č. CD-2009-27474/21375-1:911 strácajú platnosť dňom 31. augusta 2015.
     Štátne vzdelávacie programy základnej umeleckej školy v Slovenskej republike ISCED 1B a ISCED 2B z 1. 7. 2008 strácajú platnosť dňom 31. augusta 2015.