» Aktuálne témy » Inovovaný ŠVP pre gymnáziá

Inovovaný ŠVP pre gymnáziá

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo inovovaný Štátny vzdelávací program pre gymnáziá (ISCED 3A) pod číslom 2015-7846/10840:1-10B0 s platnosťou od 1. septembra 2015 začínajúc 1. ročníkom štúdia pre gymnáziá so štvorročným štúdiom a päťročným štúdiom a 1. ročníkom štúdia a 5. ročníkom štúdia pre gymnáziá s osemročným štúdiom. Súčasťou štátneho vzdelávacieho programu sú aj príslušné rámcové učebné plány.
     Žiaci, ktorí v školskom roku 2015/2016 navštevujú druhý až štvrtý ročník gymnázia so štvorročným štúdiom alebo druhý až piaty ročník gymnázia s päťročným štúdiom, sa do ukončenia štúdia vzdelávajú podľa doteraz platného štátneho vzdelávacieho programu.
     Žiaci, ktorí v školskom roku 2015/2016 navštevujú šiesty až ôsmy ročník gymnázia s osemročným štúdiom, sa do ukončenia štúdia vzdelávajú podľa doteraz platného štátneho vzdelávacieho programu.
Žiaci, ktorí v školskom roku 2015/2016 navštevujú druhý až štvrtý ročník gymnázia s osemročným štúdiom, sa do ukončenia štvrtého ročníka štúdia vzdelávajú podľa doteraz platného štátneho vzdelávacieho programu a od piateho ročníka štúdia sa vzdelávajú podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá schváleného pod číslom 2015-7846/10840:1-10B0.