Informačný systém športu

Oznam pre národné športové zväzy

 
Podľa § 104 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) športové organizácie a iné osoby, ktoré zadávajú údaje do Informačného systému športu, sú povinné doplniť údaje do jednotlivých registrov do troch mesiacov od oznámenia o funkčnosti príslušného registra.
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) dňa 31. mája 2018 informovalo, že Informačný systém športu je funkčný pre národné športové zväzy a oznámilo, že 1. júna 2018 začala plynúť 3-mesačná lehota na doplnenie ich údajov do Informačného systému športu.  Znamená to, že od 31. augusta 2018 ministerstvo školstva považuje Informačný systém športu za naplnený informáciami od národných športových zväzov.

Aby športové organizácie mohli zapisovať do informačného systému športu, potrebujú na to získať prístupové právo.  Žiadosť na poskytnutie prístupového práva na účel zápisu údajov o právnickej osobe a jej príslušných fyzických osobách je potrebné zaslať v listinnej podobe na adresu:
Národné športové centrum
Trnavská cesta 39 (Športová hala Mladosť)
831 04  Bratislava
Manažérom technickej podpory je Agáta Galková, tel.: 02/322 236 12, galkova@sportcenter.sk.

Zápis do registra fyzických osôb v športe (zápis, zmena, vymazanie údajov)
Zápis do registra právnických osôb v športe (zápis, zmena, vymazanie údajov)
Činnosť športového odborníka ako podnikanie (zápis, pozastavenie, ukončenie, zmena údajov)
Podnikanie športového odborníka prostredníctvom právnickej osoby 

INFORMAČNÝ SYSTÉMU ŠPORTU
 


 


Register FYZICKÝCH osôb v športe
Register FYZICKÝCH osôb v športe bez príslušnosti k športovej organizácii ktoré sa registrovali do 14. marca 2018
Register FYZICKÝCH osôb v športe bez príslušnosti k športovej organizácii ktoré sa registrovali do 1. júla 2016
Zoznam športových odborníkov - PODNIKATEĽOV (Tento zoznam má informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony)
Informácie o vývoji IS športu: Agáta Galková, galkova@sportcenter.sk, 02/32223612


Regulácia výkonu činnosti v športe

- športový odborník
- oprávnenie na vykonávanie činnosti v športe (tréner, rozhodca, zapisovateľ, časomerač, funkcionár, dobrovoľník, manažér, organizátor, delegát, usporiadateľ, atď.)
- postu pre získanie odbornej spôsobilosti

- zápis športového odborníka registra fyzických osôb
- zápis športovej organizácie do registra fyzických osôb
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku