Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Informácia o vzdelávacích programoch pre deti a žiakov so ŠVVP

27.05.2009

     Vzdelávacie programy pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a vzdelávacie programy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktoré sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu, boli schválené 26. mája 2009. Prístupné sú na internetovej stránke MŠ SR v časti Aktuálne témy - Štátny vzdelávací program.
     Na vypracovanie školských vzdelávacích programov, podľa ktorých sa začne vzdelávanie v školskom roku 2009/2010 v prípravných, prvých a piatych ročníkoch príslušných stupňov vzdelávania a v materských školách, je možné využiť vzorové školské vzdelávacie programy s metodikou tvorby zo dňa 19. júna 2008, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke MŠ SR v časti Aktuálne témy - Vzorové školské vzdelávacie programy.
     Ministerstvo školstva SR vyjadruje poďakovanie všetkým pedagógom a ďalším odborníkom zo škôl regionálneho i vysokého školstva a ďalších organizácií, ktorí sa zapojením do verejnej diskusie podieľali na príprave vzdelávacích programov. Odborná diskusia k zverejneným návrhom prebiehala od marca 2009 pod gesciou Štátneho pedagogického ústavu a Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.