Indikatívny harmonogram výziev na rok 2020



V súlade so schváleným Plánom vyhlasovania výziev a vyzvaní OP ĽZ na rok 2020, verzia č. 07, ktorý je k dispozícii na www.partnerskadohoda.gov.sk, nebude SO MŠVVaŠ SR v roku 2020 vyhlasovať žiadne výzvy na predkladanie dopytovo – orientovaných projektov v rámci PO 1 Vzdelávanie OP ĽZ.


 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku