Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Hodnotenie výsledkov medzinárodných meraní s účasťou ministra školstva

30.06.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa v utorok 30. júna 2009 zúčastní na oponentskom konaní k Správe o exaktnom vyhodnotení výsledkov a formulácii  praktických odporúčaní  z medzinárodnej  štúdie  PISA 2006  a PIRLS 2006.
    
Správu predkladajú riešitelia Ministerstvu školstva SR a Štátnemu pedagogickému ústavu. Záverečné znenie dokumentu popíše výsledky meraní, ich možné príčiny a navrhne  zlepšenia.

Miesto a čas: ŠPÚ, Pluhová 8, Bratislava, zasadačka č. 321, 13.00 hod.