Fórum mládeže ECOSOC

  • Dátum: 08.02.2018
V dňoch 30. – 31. januára 2018 sa uskutočnilo Fórum mládeže ECOSOC (Hospodárskeho a sociálneho výboru OSN). V poradí 7. Fórum malo za cieľ poskytnúť platformu pre mládež a umožniť jej zapojiť sa do dialógu s členskými štátmi, diskutovať o politických rámcoch a podporovať inovatívne, inštitucionalizované prístupy a iniciatívy na podporu agendy rozvoja mládeže na národnej, regionálnej a globálnej úrovni s cieľom podporiť riešenia globálnej výzvy posilňovania odolnosti a trvalo udržateľného rozvoja.

Ďalšími cieľmi Fóra boli:

1. Diskutovať o politických rámcoch a podporovať inovatívne, inštitucionalizované prístupy a iniciatívy na podporu agendy rozvoja mládeže na národnej, regionálnej a globálnej úrovni s cieľom podporiť riešenie globálnej výzvy posilnenia odolnosti medzi mládežou.

2. Zdieľať poznatky o rozvoji mládeže podporou implementácie, monitorovania, sledovania a preskúmania Agendy 2030 a zabezpečením účasti mladých ľudí pri tvorbe politík a ich vykonávaní v tejto oblasti.

3. Identifikovať cesty a prostriedky na podporu mládeže pri prekonávaní problémov, ktorým čelia a zmysluplne prispievajú k implementácii Agendy trvalo udržateľného rozvoja 2030.

5. Poskytnutie cesty na identifikáciu a riešenie vznikajúcich problémov.

6. Poukázanie na iniciatívy a platformy na podporu cieľov týkajúcich sa mládeže v rámci Agendy 2030,  vrátane Globálnej iniciatívy pre dôstojné pracovné miesta pre mládež. 
 
Fórum otvorila predsedníčka ECOSOCu Marie Chatardová, za ktorou nasledoval predseda Valného zhromaždenia OSN Miroslav Lajčák. Zdôraznil nevyhnutnosť zapájania mládeže do rozhodovacích procesov a spomenul aj ďalšie podujatia OSN, v ktorých budú angažovaní mladí ľudia. Salina Abraham, predsedníčka Medzinárodnej asociácie študentov lesníctva, hovorila najmä o ekologických záležitostiach a o potrebe zapájania mladých ľudí do rozhodovacích procesov. Nasledovali Amina Mohammed, zástupkyňa generálneho tajomníka OSN, a Jayathma Wickramanayake, vyslankyňa GT OSN pre mládež, ktoré sa vo svojich prejavoch zamerali na meniace sa výzvy spoločnosti a bariéry a limity participácie. Zástupkyňa GT OSN poskytla aj rady pre ministrov mládeže a mládež.

Fórum pokračovalo interaktívnym okrúhlym stolom na tému “Úloha mládeže pri tvorbe udržateľných a odolných mestských a vidieckych komunít”. V rámci neho vystúpili ministri zodpovední za mládež zo Spojených Arabských Emirátov, Indonézie, Kamerunu, Cypru, Pobrežia Slonoviny, Somálska, Dánska, Bulharska, Argentíny, Maďarska, Bangladéša a Ukrajiny. Pridali sa k ním aj iní zainteresovaní aktéri z oblasti mládeže či zástupcovia mladých ľudí.  Hovorili najmä o implementácii cieľov udržateľného rozvoja vo svojich krajinách, prevencii radikalizácie, o rôznych stratégiách, ktoré nedávno prijali, o angažovanosti mladých ľudí, demografických výzvach či o potrebe rozvoja globálneho vzdelávania.
 
Popoludní sa uskutočnili tematické stretnutia k vybraným cieľom trvalo udržateľného rozvoja (SDG): 

SDG 6: Zabezpečenie prístupu k vode a sanitácii pre všetkých

SDG 7: Zabezpečenie prístupu k cenovo dostupnej, spoľahlivej, udržateľnej a modernej energii pre všetkých

SDG 11: Ako urobiť mestá inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné?

SDG 12: Zabezpečenie udržateľných modelov spotreby a výroby

SDG 15: Udržateľná správa lesov, boj proti rozširovaniu púští, zastavenie a zvrátenie degradácie pôdy, zastavenie straty biodiverzity a súvisiace procesy

SDG 17: Využitie vedy, techniky a inovácií pri uľahčovaní angažovanosti, rozvoja a odolnosti mládeže

Riaditeľ odboru mládeže MŠVVaŠ SR sa za Slovensko zúčastnil stretnutia k využitiu vedy, techniky a inovácií pri uľahčovaní angažovanosti, rozvoja a odolnosti mládeže. Vyjadril sa najmä k dôležitosti podpory mediálnej a digitálnej gramotnosti mladých ľudí, ako aj spolupráce so zamestnávateľmi a ich zväzmi pri uznávaní výsledkov neformálneho vzdelávania.

Druhý deň začal osobitnými regionálnymi zasadaniami o kľúčových regionálnych výzvach a prioritách pre zmysluplnú participáciu mládeže pri implementácii cieľov udržateľného rozvoja. Regionálne zasadania sa  zaoberali úlohou a potrebami rozvoja pre mládež, ktoré sú  špecifické pre jednotlivé národné a regionálne kontexty, a spôsobmi, ako najlepšie akcie na tejto úrovni artikulovať na podporu cieľov SDG. Regionálne zasadania boli nasledovné:
  • Afrika
  • Európa a Severná Amerika
  • Latinská Amerika a karibská oblasť
  • Ázia a oblasť Pacifiku
  • štáty Arabského regiónu
Na regionálnom zasadaní pre Európu a Severnú Ameriku sa diskutovalo o tom:

- či majú mladí ľudia záujem o trvalo udržateľný rozvoj
- či je pre trvalo udržateľný rozvoj dôležitejšia lokálna alebo národná úroveň
- či vlády dobre zapájajú mladých ľudí do implementácie Agendy 2030

Ďalej prebehla diskusia o participácii a angažovanosti mladých ľudí, o voličskom veku, investíciách do mládežníckych organizácií a ich aktivít, či o mládeži s menšími príležitosťami.

Fórum pokračovalo okrúhlym stolom na tému spôsobov implementácie a financovania rozvoja mládeže. Cieľom bolo riešiť finančné a ďalšie spôsoby, ktoré sú potrebné pre  implementáciu Agendy 2030 v rámci hlavnej témy fóra "Úloha mládeže pri budovaní trvalo udržateľných a odolných mestských a vidieckych komunít". Stretnutie sa zameralo na osvedčené postupy a ponaučenia o účinných partnerstvách s mladými ľuďmi s cieľom implementovať a preskúmať Agendu 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj, ktorá by mohla byť prínosom pre iné vládne a mimovládne organizácie. Táto časť Fóra bola uvedená pani Jayathmou Wickramanayake, vyslankyňou GT OSN pre mládež, a moderovaná Andreasom Karstenom z organizácie Demokratie&Dialogue. Zaujímavé boli príspevky Španielska, ktoré hovorilo o podpore talentu mladých ľudí, Rakúska, ktoré poskytlo stručnú štatistiku o mládeži, vrátane známeho zníženia veku aktívneho volebného práva na 16 rokov, či Mexika, ktoré sa zameralo na zabezpečenie kvality v oblasti štatistiky a dát mládeže. Ďalšími krajinami boli spomenuté témy ako  participácia, sociálna inklúzia, duševné zdravie mladých ľudí, rozdiely medzi mestskou a vidieckou mládežou, či financovanie politiky mládeže.

Záverečná časť bola venovaná záväzkom zainteresovaných strán na budovaní odolných a udržateľných komunít. Aktivity zainteresovaných strán, vrátane mladých ľudí, sú dôležitou hnacou silou Agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj, pretože predstavujú silné hlasy a sú vášniví obhajcovia cieľov udržateľného rozvoja s možnosťou zvýšiť povedomie a podnietiť ostatných, aby konali. Cieľom záverečnej časti  bolo  ukázať práve prácu zainteresovaných strán a proaktívnu úlohu, ktorú zohrávajú pri presadzovaní Agendy 2030. Jednotlivé akcie a záväzky môžu byť tiež použité na mobilizáciu spoločnosti, ktorá má vplyv na dosahovanie cieľov SDG. Podarilo sa aj pozbierať praktické príklady opatrení, ktoré je možné v tejto súvislosti prijať. Okrem niekoľkých ČŠ prezentovali prísľuby aj zaujímavé osobnosti, napr. Richard Curtis (filmový producent a propagátor SDG), Taťána Gregor Brzobohatá (Miss World 2006, filantropka),  Wang Yuan, osobitný vyslanec UNICEF pre vzdelávanie a mladý čínsky herec, a Evelina Cabrera, prezidentka argentínskej ženskej futbalovej federácie.

Podujatie uzatvorili krátke príspevky Liu Zhenmina, zástupcu GT OSN pre ekonomické a sociálne záležitosti; Jayathmi Wickramanayake, vyslankyne GT OSN pre mládež, a pani Marie Chatardovej,  predsedníčky ECOSOCu.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku