Financovanie športu v roku 2021

Usmernenie k oprávneným/neoprávneným výdavkom z príspevkov/dotácií poskytnutých sekciou športu MŠVVaŠ SR na úlohy v oblasti športu v roku 2021

V nadväznosti na ustanovenia zmlúv o poskytnutí príspevku/dotácie (ďalej len „zmluvy“ a „príspevky“) na úlohy v oblasti športu, týkajúcich sa špecifikácie oprávnených/neoprávnených výdavkov prijímateľov príspevkov, sekcia športu MŠVVaŠ SR vydáva k posudzovaniu oprávnenosti/neoprávnenosti výdavkov z poskytnutých príspevkov na príslušný účel v roku 2021 usmernenie.

Úplné znenie usmernenia
Často kladené otázky k usmerneniu (pripravujeme)

Schémy financovania v roku 2021

  • Národné športové projekty
  • Príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu
  • Príspevok uznanému športu
  • Slovenský olympijský a športový výbor
  • Slovenský paralympijský výbor
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku