Financovanie športu v roku 2021

Usmernenie k oprávneným/neoprávneným výdavkom z príspevkov/dotácií poskytnutých sekciou športu MŠVVaŠ SR na úlohy v oblasti športu v roku 2021

V nadväznosti na ustanovenia zmlúv o poskytnutí príspevku/dotácie (ďalej len „zmluvy“ a „príspevky“) na úlohy v oblasti športu, týkajúcich sa špecifikácie oprávnených/neoprávnených výdavkov prijímateľov príspevkov, sekcia športu MŠVVaŠ SR vydáva k posudzovaniu oprávnenosti/neoprávnenosti výdavkov z poskytnutých príspevkov na príslušný účel v roku 2021 usmernenie.

Úplné znenie usmernenia
Často kladené otázky k usmerneniu (pripravujeme)

Schémy financovania v roku 2021

 • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2021 číslo F-2021-DOT01

  otvorená od: 09.06.2021 10:50 do: 09.07.2021
  Text výzvy
  Formulár žiadosti
 • Dotácie
 • Národné športové projekty
 • Príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu
 • Príspevok uznanému športu
 • Slovenský olympijský a športový výbor
 • Slovenský paralympijský výbor
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku