Expertná misia Rady Európy k polike mládeže v Arménsku

  • Dátum: 06.08.2019

V dňoch 16. až 18. júla 2019 sa v Arménsku uskutočnila expertná misia Rady Európy k politike mládeže. Vedúcim misie bol podpredseda Európskeho riadiaceho výboru pre mládež Rady Európy Ivan Hromada, riaditeľ odboru mládeže MŠVVaŠ SR. Ďalšími členmi misie boli zástupca Európskeho fóra mládeže, Poradnej rady mládeže Rady Európy, nezávislý expert na politiku mládeže z Walesu a pracovník sekretariátu odboru mládeže Rady Európy.

Expertná misia bola zorganizovaná v rozhodujúcom okamihu v národnom politickom kontexte, čo by mohlo mať za následok významné zmeny v národnej mládežníckej politike. Expertná misia je súčasťou balíka opatrení medzivládnej pomoci členským štátom v oblasti mládeže, ktoré navrhla Rada Európy. Bola organizovaná pod záštitou Európskeho riadiaceho výboru pre mládež (CDEJ). Cieľom poradných misií Rady Európy v oblasti mládeže je poskytovať žiadajúcim orgánom cielené odborné znalosti a rady od medzinárodných expertov. Tím zložený z piatich nezávislých odborníkov vykonal hodnotenie a pripraví svoje odporúčania v súlade s normami Rady Európy.

Cieľom poradnej misie pre politiku v oblasti mládeže bolo poskytovať praktické rady arménskym orgánom, aby národná stratégia pre mládež (ustanovenia, mechanizmy a nástroje) bola:

• relevantná a zmysluplná;

• participatívna (zapojenie hlavných zainteresovaných strán);

• udržateľná (budovanie kapacít pre jej účinné vykonávanie);

• založená na hodnotách (na základe štandardov Rady Európy v oblasti mládeže).

Najdetailnejšia diskusia o návrhu arménskej stratégie pre mládež na roky 2019-2023 sa uskutočnila v utorok 16. júla za účasti štátneho tajomníka arménskeho ministerstva školstva, kultúry, výskumu a športu Gevorga Loretsyana, štátneho tajomníka arménskeho ministerstva práce a sociálnych vecí Armana Udumyana, predstaviteľov arménskych ministerstiev zahraničných vecí, teritoriálnych záležitostí a zdravotníctva, zástupcov arménskych mládežníckych organizácií a medzinárodných donorov.

Dňa 17. júla sa expertná misia presunula do provincie Shirak, kde bola prijatá jej guvernérom Tigranom Petrosyanom a Samvelom Balasanyanom, primátorom druhého najväčšieho arménskeho mesta Gyumri. Členovia expertného tímu navštívili aj organizáciu Youth Initiative Centre a jej mládežnícke centrum, kde mali možnosť diskutovať s pracovníkmi s mládežou, dobrovoľníkmi z krajín EÚ hosťujúcich v tejto organizácii v rámci Európskeho zboru solidarity a mladými ľuďmi navštevujúcimi mládežnícke centrum.

V posledný deň misie sa expertný tím stretol opätovne so štátnym tajomníkom arménskeho ministerstva školstva, kultúry, výskumu a športu a následne so zástupcami odboru mládeže tohto ministerstva. Po skončení rokovania sa členovia expertnej misie pustili do písania odporúčaní, ktoré budú v septembri 2019 súčasťou správy pre arménske autority.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku