Expert UNESCO: on-line nenávistné vyjadrovanie zvyšuje riziko radikalizácie mládeže

  • Dátum: 26.04.2016
MODRA / ROHOVCE 23.4.2016
 
Ako sa pracuje na Slovensku s témou nenávistného vyjadrovania a radikalizácie?
Ako môžeme preniesť skúsenosti UNESCO do práce s mládežou?
Aká je realita v pobytových táboroch a ako na tom sme s xenofóbnymi postojmi?
 
Aj na tieto otázky hľadalo odpoveď 28 účastníkov seminára organizovaného v dňoch 21. - 23.4.2016 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou komisiou pre UNESCO a Radou mládeže Žilinského kraja v rámci kampane Rady Európy „Bez nenávisti na internete". Projekt výmeny poznatkov, skúseností, know-how a osvedčených postupov priniesol na jedno miesto ministerstvá, štátne organizácie, občianske združenia a žiacke školské rady, aby spoločne s expertom UNESCO na interkultúrny dialóg Ahmedom Zaouche identifikovali osvedčené vzdelávacie nástroje na výchovu k dodržiavaniu ľudských práv. Súčasťou podujatia bola aj študijná návšteva v zariadení Migračného úradu v Rohovciach, počas ktorej mali delegáti možnosť diskutovať so zamestnancami zodpovednými za azylovú politiku a reflektovať svoje postoje k migračnej kríze.
 
Výstupom projektu je sumár edukačných nástrojov, ktoré sú použiteľné v slovenskom kontexte či už pedagógmi v rámci formálneho vzdelávania, alebo mimovládnymi organizáciami pri neformálnych vzdelávacích aktivitách. „Projekt je príkladom úspešnej medzirezortnej spolupráce a využívania potenciálu silných zahraničných partnerov. Mimoriadnym prínosom pre projekt bolo zapojenie pána Zaouche, ktorý ako koordinátor siete NET-Med Youth zodpovedal za tvorbu stratégií pre mládež v krajinách Stredomoria.",uviedla riaditeľka Odboru mládeže MŠVVaŠ SR Eva Masárová. Na projekt nadviažu doplnkové aktivity v prepojení na nadchádzajúce predsedníctvo SR v Rade EÚ v druhej polovici roka 2016. „Práca s postojmi a kritické myslenie sa nestali prioritou zo dňa na deň, aktuálnosť témy podčiarkujú aj výsledky simulovaných volieb do NR SR v Žilinskom kraji, kde na vzorke 2 179 mladých ľudí vo veku 13 - 20 rokov získala strana Kotleba - ĽSNS podporu 31,8%",uviedol v súvislosti s aktuálnymi výzvami člen predsedníctva RMŽK Dean Reš.
 
Kampaňou Bez nenávisti na internete sa Slovenská republika od roku 2013 zapojila do No Hate Speech Movement-u Rady Európy. Za roky 2013 - 2015 sa podarilo kampaň iniciovať v 37 členských štátoch Rady Európy prostredníctvom dialógu vládnych a mimovládnych partnerov. Cieľom kampane je podporiť výchovu a vzdelávanie k dodržiavaniu ľudských práv, vytvárať nové nástroje na boj s nenávistným vyjadrovaním, mobilizovať verejnosť a zvyšovať mediálnu gramotnosť. Vychádzajúc z cieľov Parížskej deklarácie, predĺžená kampaň sa v rokoch 2016 - 2017 zameria na predchádzanie radikalizácie mládeže a tendencií vedúcich k násilnému extrémizmu.
 
Tento projekt bol realizovaný s podporou Finančného mechanizmu EHP 2009-2014.
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku