Európsky zbor solidarity: Európska komisia navrhuje viac ako 340 miliónov EUR na 100 000 miest do roku 2020 v návrhu nového nariadenia

  • Dátum: 30.05.2017
      V utorok 30. mája 2017 navrhla Európska komisia pod vedením komisárov Oettingera, Navracsicsa a Thyssenovej dať pevné základy Európskemu zboru solidarity (ESC). Nový legislatívny základ a mechanizmus financovania konsolidujú súčasnú prvú fázu novej iniciatívy, ktorá vychádza z existujúcich programov financovania, a vytvárajú viac príležitostí pre mladých ľudí. Komisia navrhuje vyčleniť 341,5 miliónov eur Európskemu zboru solidarity v rokoch 2018-2020, ktoré umožnia 100 000 mladým Európanom zúčastniť sa tejto iniciatívy do konca roka 2020.
      Európsky zbor solidarity je najnovšou iniciatívou Európskej únie pre mladých ľudí vo veku 17-30 rokov, ktorú vyhlásil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v rámci širšej iniciatívy – Investovanie do európskej mládeže. Cieľom ESC je poskytnúť mladým ľuďom možnosť vyjadriť solidaritu prostredníctvom dobrovoľníctva, stáže alebo práce, pri výkone ktorých by zároveň pomáhali zamerať sa na aktuálne spoločenské výzvy. Iniciatíva sa zameriava najmä na mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní alebo nie sú v zamestnaní, vzdelávaní ani odbornej príprave.
     Počas prvej fázy vzniklo osem rôznych programov na poskytovanie dobrovoľníckej práce, stáže alebo pracovných príležitostí, a registrovalo sa viac ako 30 000 mladých ľudí, z ktorých prví účastníci už začali svoje stáže. Pre ďalšiu fázu ESC sa predpokladajú nasledujúce druhy činností:

Prostriedky na podporu solidarity, ktoré budú podporovať mladých ľudí pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti až 12 mesiacov, stáže zvyčajne v dĺžke 2 až 6 mesiacov a pracovné umiestnenie v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi na obdobie 2 až 12 mesiacov.

Skupiny dobrovoľníkov, ktoré umožnia 10-40 mladým dobrovoľníkom z rôznych krajín spoločne pôsobiť po dobu 2 – 8 týždňov.

Projekty solidarity, ktoré  umožnia malým skupinám najmenej piatich účastníkov vytvoriť a realizovať projekty na miestnej úrovni z vlastnej iniciatívy počas 2 až 12 mesiacov.

Networkingové aktivity, ktoré pomôžu prilákať nových pracovníkov do Európskeho zboru solidarity, umožnia výmenu dobrých praktík, poskytnú podporu po umiestnení a vytvorenie alumni siete.

     Všetky spomínané činnosti poskytnú mladým ľuďom v celej Európe nové príležitosti na angažovanie sa v solidárnych aktivitách zameraných na riešenie spoločenských výziev a posilnenie komunít. Zároveň pomôžu zlepšiť zručnosti a schopnosti, ktoré mladí ľudia potrebujú na svoj osobný a profesionálny rozvoj na začiatku svojej kariéry. ESC je inkluzívnou iniciatívou. Cielené opatrenia, ako napríklad dodatočné financovanie alebo umiestnenia s kratšou dobou trvania, podporia účasť znevýhodnených mladých ľudí.
     Každý verejný alebo súkromný orgán, ktorý dodržiava prísne požiadavky kvality, môže navrhnúť projekty pre ESC. Projekty implementuje Európska komisia, národné agentúry Erasmus + v členských štátoch a Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA). Na zlepšenie integrácie účastníkov ESC  na trhu práce sa bude podporovať aktívne zapojenie verejných služieb zamestnanosti, súkromných služieb zamestnanosti a obchodných komôr.
     Vďaka dnešnému návrhu plní Európska komisia svoj sľub predložiť legislatívny návrh do jari 2017, ktorý dala pri spustení ESC. Návrh nariadenia, ktorý obsahuje 32 článkov, musí byť teraz prijatý Európskym parlamentom a Radou EÚ, aby mohol nadobudnúť účinnosť. V spoločnom vyhlásení sa inštitúcie EÚ zaviazali schváliť návrh do konca tohto roka.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku