Európsky týždeň odborných zručností 2018

Európska komisia oficiálne spustila registráciu podujatí na 3. ročník Európskeho týždňa odborných zručností. Je to príležitosť pre nás všetkých, aby sme na národnej úrovni podporili atraktívnosť OVP vo všetkých jeho formách.
 
Čo je Európsky týždeň odborných zručností?

Je to iniciatíva Európskej komisie vyhlásená v roku 2016. Jej cieľom je zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na podporu kvalitných zručností a pracovných miest. Zahŕňa podujatia v zúčastnených krajinách v celej Európe, ktoré sa konajú na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni.

Kedy sa organizuje?

Tretí ročník Európskeho týždňa odborných zručností sa bude konať 5. – 9. novembra 2018. vo Viedni. Najdôležitejšou súčasťou Európskeho týždňa odborných zručností sú podujatia a aktivity, ktoré sa organizujú od 1. septembra do 31. decembra 2018.
 
SAVE THE DATE: Náš národný event sa bude konať 30. októbra v Bratislave, na Slovensku bude Európsky týždeň odborných zručností súčasťou Mesiaca celoživotného vzdelávania, ktorý  koordinuje ŠIOV v spolupráci s MŠVVŠ SR.
 
Kto sa môže zapojiť?

Iniciatíva je otvorená pre všetky organizácie, ktoré podporujú odborné vzdelávanie a prípravu v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie, kandidátskych krajinách EÚ a krajinách Európskeho združenia voľného obchodu. Môžu to byť napr. poskytovatelia OVP, vzdelávacie organizácie pre mládež a dospelých, podniky, veľké spoločnosti, rodičovské združenia, miestne, regionálne a národné orgány, obchodné komory, profesijné zväzy atď.
 
Ako sa zapojiť?

Európska komisia vytvorila pre iniciatívu Európsky týždeň odborných zručností osobitnú internetovú stránku, na ktorej sú uvedené informácie o cieľoch iniciatívy, kto a ako sa môže do nej zapojiť, ako aj rôzne podporné materiály, a to vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie (vrátane slovenčiny). Organizácie, ktoré organizujú podujatia venované Európskemu týždňu odborných zručností spĺňajúce minimálne požiadavky kvality, môžu informácie o svojich podujatiach vložiť priamo na európsku stránku iniciatívy, čím sa vytvorí jedinečná databáza podujatí organizovaných vo všetkých zapojených krajinách.
 
Odporúčame  novú možnosť  zapojenia sa v podobe  Dní zamestnávateľovzameraných na všetky spoločnosti, najmä na malé a stredné podniky, s cieľom zvýšiť informovanosť o zvyšovaní kvalifikácie a rekvalifikácii zamestnaných a nezamestnaných a to prostredníctvom stretnutí, konferencií, otvorených dverí, prezentácie školení, kampaní, sociálnych médií atď.

Ďalšie informácie nájdete v usmerneniach pre organizovanie udalostí, ktoré sú k dispozícii na webe na registráciu :
 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek2018
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku