Európska vesmírna agentúra

Prijatím Lisabonskej zmluvy sa vesmír stal kľúčovou oblasťou záujmu Európskej únie (EÚ) s veľkým politickým, bezpečnostným, vedeckým a ekonomickým potenciálom. Pri implementácii európskej vesmírnej politiky zohráva nenahraditeľnú úlohu Európska vesmírna agentúra (European Space Agency-ESA) - medzivládna výskumná a vývojová organizácia, ktorú v súčasnosti tvorí 22 členských krajín.ESA (www.esa.int) je po americkej NASA a ruskej ROSKOSMOS treťou najvýznamnejšou vesmírnou agentúrou sveta. 

Kozmický výskum a využívanie vesmíru predstavujú špičkovú oblasť vývoja sofistikovaných technológií v rôznych odvetviach, vrátane výroby pokročilých materiálov, biotechnológií, informačných a komunikačných systémov, ako aj sledovania environmentálnych zmien. Slovenská republika má v kozmických aktivitách bohaté skúsenosti a tradície. 

Slovenská republika v roku 2010 podpísala základnú rámcovú Dohodu o spolupráci s ESA (tzv. „Cooperation agreement“), čím splnila podmienku 1. etapy spolupráce s ESA. Slovenská republika, zastúpená MŠVVaŠ SR, podpísala dňa 16. februára 2015 Zmluvu o európskom spolupracujúcom štáte medzi SR a ESA (tzv. „European Cooperating State Agreement“), čím sa dostala do 2. etapy spolupráce s ESA. 3.etapou spolupráce je vstup SR do ESA ako plnoprávneho člena, čo sa predpokladá najskôr v roku 2020

Základným východiskom pre ďalší rozvoj kozmických činností SR v súčasnosti predstavuje účasť na programochESA. Prehĺbenie medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti ponúkne Slovenskej republike jedinečné príležitosti a možnosti. Bude sa môcť plnohodnotne podieľať na vesmírnych aktivitách programu EÚ Horizont 2020, ako aj na strategických projektoch európskej globálnej satelitnej navigácie Galileo a sledovania Zeme Copernicus. Preto je hlavným úsilím Slovenskej republiky v oblasti „Space“ zrealizovanie prístupového procesu do ESA a vytvorenie vhodných podmienok pre účasť v európskych vesmírnych programoch. 

Dňa 1. 1. 2016 bol uvedený do prevádzky nový portál o vesmírnych aktivitách, na ktorom sú komplexne spracované témy a informácie o aktuálnom dianí v oblasti SPACE v Slovenskej republike. 
 
Viac informácií o podpise:https://www.minedu.sk/slovensko-sa-stalo-clenom-europskej-vesmirnej-agentury/

Aktuálne informácie o spolupráci SR s ESA nájdete na stránke https://www.vedatechnika.sk/SK/esa-a-kozmicke-aktivity
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku