Európska konferencia s mládežou v Helsinkách

  • Dátum: 17.07.2019

V dňoch 1. – 3. júla sa v Helsinkách uskutočnila druhá Európska konferencia s mládežou v rámci siedmeho cyklu Európskeho dialógu s mládežou. Konferencia sa tak stala úplne prvým podujatím počas fínskeho predsedníctva v Rade EÚ.

V oblasti mládeže sa fínske predsedníctvo Rady EÚ zameriava na presadzovanie práce s mládežou, na zlepšenie kvality práce s mládežou, na uľahčenie odbornej prípravy pracovníkov s mládežou a na prieskum digitálnej práce s mládežou. Cieľom Fínska je presadzovať zásady mládežníckej politiky EU a Stratégie EÚ pre mládež: ľudské práva, rodovú rovnosť, nediskrimináciu, začlenenie a spoluúčasť.

Siedmy cyklus Európskeho dialógu s mládežou sa koná počas predsedníckeho tria Rumunsko-Fínsko-Chorvátsko, ktoré začalo 1. januára 2019 a bude trvať 18 mesiacov až do júna 2020. Siedmy cyklus dialógu využíva predchádzajúce výsledky štruktúrovaného dialógu a zameriava sa na identifikáciu postupov a opatrení potrebných na dosiahnutie stanovených priorít, ako aj na identifikáciu názorov a trendov medzi mladými ľuďmi.

Témou siedmeho cyklu je „Vytváranie príležitostí pre mládež“, ktoré sa zameriavajú na kvalitné zamestnanie pre všetkých, kvalitnú prácu s mládežou a podporu vidieckej mládeže. Táto téma vyplýva z výsledkov predchádzajúceho cyklu dialógu, z ktorého vyplynulo aj prijatie 11 cieľov v oblasti mládeže.

Na konferencii v Helsinkách sa stretlo približne 240 delegátov z celej EÚ, vrátane mladých ľudí, pracovníkov s mládežou, výskumných pracovníkov, zástupcov ministerstiev a mládežníckych organizácií, aby diskutovali o potrebách a očakávaniach mladých ľudí v oblasti práce s mládežou. Za Slovensko sa konferencie zúčastnili tri mládežnícke delegátky: Petronela Halamová, Daša Gardošíková a Kristína Uličná, o ktorých sa môžete dozvedieť viac na stránkach Rady mládeže Slovenska.

Zlepšenie práce s mládežou je súčasťou novej Stratégie EÚ pre mládež, európske ciele v oblasti mládeže boli základom pre diskusiu a Európsky dialóg s mládežou metódou ako vylepšiť prácu s mládežou. Konferencia sa zameriavala na prácu s mládežou a na to, čo si mladí ľudia myslia, že je dôležité pri rozvoji vzdelávania pracovníkov s mládežou. V rámci diskusií, skupinovej práce a terénnych návštev sa delegáti počas troch dní zaoberali piatimi témami týkajúcimi sa práce s mládežou a života mladých ľudí:

 

Udržateľnosť a práca s mládežou;

Multikultúrna práca s mládežou;

Digitalizácia a mladí ľudia;

Budúcnosť práce a zamestnateľnost mladých ľudí;

Prístup k službám a prístupnosť.

Ústredná otázka konferencie znela: Ako práca s mládežou spĺňa očakávania a potreby mladých ľudí? Mladí ľudia sú odborníkmi na oblasti, ktoré sa ich týkajú, preto im konferencia dala príležitosť vyjadriť svoje názory na túto oblasť a spolu s pracovníkmi s mládežou a politikmi hľadať riešenia na problémy, ktorým čelia.

Konferenciu v Helsinkách otvorila Annika Saarikko, fínska ministerka vedy a kultúry, zodpovedná za mládež. Účastníkov privítala aj Elisa Gebhard, predsedkyňa fínskej národnej rady mládeže Allianssi, ktorá bola tiež spoluorganizátorom konferencie. Elisa vo svojom prejave zdôraznila, že mladí ľudia chcú, aby EÚ robila viac pre udržateľnú Európu a stala sa lídrom v riešení klimatickej krízy. Taktiež očakáva zdvojnásobenie rozpočtu programu Erasmus+ a vyčlenenie 20% pre kapitolu mládež. Po otvorení konferencie nasledovali skupinové diskusie zamerané na problematiku budovania kapacít pracovníkov s mládežou, na pochopenie fenoménu a identifikáciu potrieb mladých ľudí.

Druhý deň konferencie bol prezentovaný projekt ALL-YOUTH, ktorý sa zaoberá podporou participatívneho prístupu v legislatívnych procesoch. V rámci projektu je možné podeliť sa o národné skúsenosti a zúčastniť sa prieskumu zameraného na Európsky dialóg s mládežou. Ďalej bol prezentovaný program ERASMUS+ a organizácia Peace Education Foundation mala inšpiratívny prejav o inklúzii. Jej členovia zdôraznili, že inkluzívny priestor pre mládež je vytváraný prítomnosťou podpory a odhodlania bojovať proti rasizmu. Poobede sa uskutočnili terénne návštevy mládežníckych organizácii v Helsinkách, ktorých činnosti sa týkajú piatich hlavných tém konferencie.

Tretí deň bol venovaný prvým reakciám spravodajcov na výsledky konferencie. Tomi Kiilakoski a Marco Kovacic prezentovali výsledky dialógu a zdôraznili, že práca s mládežou čelí veľkým výzvam vo svete mega trendov, ako je zmena klímy, a preto je potrebné uznanie kvalitnej práce s mládežou

Ďalej sa uskutočnila panelová diskusia a dialóg s mladými ľuďmi zameraný na budúce perspektívy vzdelávania a odbornej prípravy pracovníkov s mládežou. Panelovej diskusie sa zúčastnila Annika Saarikko, ministerka vedy a kultúry, Antje Rothemund, vedúca oddelenia mládeže Rady Európy, Tibor Navracsics, Komisár pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport, a Carina Autengruber, prezidentka Európskeho fóra mládeže. Komisár zdôraznil, že nová Stratégia EÚ pre mládež sa zameriava na prácu s mládežou a preto môžeme na nej stavať pri zvyšovaní kompetencií pracovníkov s mládežou a kvality práce s mládežou. Annika Saarikko zdôraznila, že základom kvalitnej práce s mládežou je dobré vzdelanie, ale finančné zdroje sú taktiež potrebné.

Ďalšia konferencia sa uskutoční v dňoch 9. - 11. marca 2020 v Záhrebe a témou bude podpora vidieckej mládeže (6. cieľ v oblasti mládeže v rámci Stratégie EÚ pre mládež) a prezentácia výsledkov konzultácii v rámci siedmeho cyklu dialógu.

Fotky z konferencie sú dostupné na stránke Allianssi .

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku