EÚ Konferencia s mládežou v Bukurešti

  • Dátum: 24.04.2019

V dňoch 25. – 28. marca 2019 sa v Bukurešti uskutočnila prvá EÚ konferencia s mládežou v rámci siedmeho cyklu EÚ dialógu s mládežou.

EÚ dialog s mládežou je dialóg s mladými ľuďmi a mládežníckymi organizáciami, ktorý podľa potreby zahŕňa tvorcov politík a rozhodovacie orgány, ako aj expertov, výskumných pracovníkov a iných príslušných aktérov občianskej spoločnosti. Slúži ako fórum na stálu spoločnú úvahu a konzultáciu o prioritách európskej spolupráce v oblasti mládeže, o jej realizácii a nadviazaní na ňu. EÚ Dialóg s mládežou sa vyvinul z procesu štruktúrovaného dialógu, ktorý bol stanovený uznesením o obnovenom rámci spolupráce v oblasti mládeže (2010 – 2018) a ďalej rozvinutý v nasledujúcich rokoch, v súlade s výsledkami kontinuálneho monitorovania a hodnotenia.

EÚ Dialóg s mládežou by mal prispieť k celkovým cieľom a dodržiavať hlavné zásady Stratégie EÚ pre mládež. Konkrétnymi cieľmi sú: nabádať k účasti mladých ľudí na demokratickom živote v Európe v súlade s článkom 165 ZFEÚ; podporovať rovnakú účasť mladých žien a mužov; zahrnúť rôzne názory a zabezpečiť pre mladých ľudí otvorenosť, aby mohli prispievať k formovaniu politiky; dosiahnuť pozitívnu zmenu v politike v oblasti mládeže na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni; posilniť u mladých ľudí občianske kompetencie a pocit spolupatričnosti k spoločnosti a k Európskej únii.

EÚ Dialóg s mládežou prebieha v pracovných cykloch v trvaní 18 mesiacov s jednou tematickou prioritou v každom cykle, ktorá úzko súvisí s prioritami Stratégie EÚ pre mládež a prípadne s európskymi cieľmi v oblasti mládeže. Témou siedmeho cyklu v rokoch 2019-2020 je „Vytváranie príležitostí pre mládež“.Vychádza z výsledkov predchádzajúceho cyklu, ktorého výsledkom bolo prijatie 11 cieľov pre mládež. 
 
EÚ Konferencia s mládežou je hlavným podujatím v oblastí mládeže každého predsedníctva v Rade EÚ a v priebehu jedného cyklu dialógu sa uskutočnia tri konferencie v rámci jednotlivých predsedníctiev. Konferencia spája tvorcov politiky, mladých ľudí a ďalšie zainteresované strany, aby spoločne diskutovali o rozvoji a implementácii politiky mládeže. Taktiež umožňuje mladým ľuďom informovať a ovplyvňovať tvorcov politiky v otázkach, ktoré ovplyvňujú ich životy. Rumunsko predsedá Rade EÚ počas prvej polovice roka 2019, takže je zároveň debutantom v rámci implementácie novej Stratégie EÚ pre mládež 2019 - 2027 a EÚ Dialógu s mládežou.


Konferencia v Bukurešti spustila nový cyklus dialógu,  ktorého cieľom je podporiť výmenu názorov medzi tvorcami politiky a mladými Európanmi s cieľom zapojiť ich do tematických oblastí relevantných pre mládež. Cieľom konferencie v Bukurešti bolo vytvoriť spojenie medzi EÚ dialógom s mládežou a cieľmi stanovenými v EÚ stratégii pre mládež (2019 - 2027) prostredníctvom riešenia cieľa číslo sedem „Kvalitné zamestnanie pre všetkých“ a s ním súvisiacich ďalších cieľov.

Uskutočnili sa rôzne panely a workshopy s cieľom podeliť sa o poznatky o tom, ako zlepšiť prístup mladých ľudí k dôstojnej práci. Účastníkmi boli mladí ľudia a ministerskí delegáti zo všetkých krajín EÚ, zástupcovia inštitúcií EÚ a mimovládnych mládežníckych organizácií. Podrobnejšie výsledky prinesú konzultácie, ktoré sa uskutočnia od apríla do októbra 2019 v jednotlivých členských štátoch.

Konferencia sa zaoberala témami ako budúcnosť práce a mladí ľudia; trendy (automatizácia, rastúca nerovnosť, digitalizácia) a ich vplyv na mladých ľudí; v rámci pracovných skupín sa diskutovalo o príležitostiach a výzvach, ktorým čelia mladí ľudia; identifikácii vízie pre nasledujúcich osem rokov Stratégie EÚ pre mládež. Mladí ľudia tiež dostali priestor kriticky uvažovať o existujúcich opatreniach (politike a programoch) EÚ v rámci zamestnanosti a zamestnateľnosti mládeže a odporúčaniach pre budúcnosť a uvažovali o medzisektorovej spolupráci v tejto oblasti.

S delegátmi sa počas konferencie stretol aj Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics v rámci Dialógu s občanmi. Prebehla otvorená a živá diskusia o tvorbe politík a jej vplyve na zamestnanosť mladých, vzdelávanie, kvalitu života a perspektívach.

Na konferencii v Bukurešti sa za Slovensko zúčastnili traja mládežnícki delegáti: Petronela Halamová, Daša Gardošíková a Ondrej Škvarenina, ktorý zhodnotil konferenciu nasledovne:
 
„Európska konferencia mládeže je jedinečné stretnutie mladých ľudí z celej Európy. Aj keď jednotlivé dni konferencie boli nabité bohatým programom od workshopov po panely, každý deň ma nabil energiou a inšpiráciou. Nie každý deň má človek možnosť pozhovárať sa s ľuďmi z toľkých krajín a počuť ich názory na rôzne aspekty mládežníckej politiky. Nech pochádzame z rôzneho prostredia, mládež po celej Európe čelí podobným problémom, zdieľa podobné obavy, a má špecifické názory, ktoré potrebujú podobné medzinárodne platformy, aby mohli byť vypočuté. Som vďačný za to, že som mohol byť jedným z delegátov, ktorý prezentoval názory slovenskej mládeže.“

Druhá EÚ konferencia s mládežou sa uskutoční začiatkom júla v Helsinkách a zameria sa  na  kvalitnú prácu s mládežou a jej rozvoj na lokálnej, regionálnej, národnej úrovni a európskej úrovni.
 
Viac informácii o EÚ konferencii s mládežou nájdete na nasledujúcich stránkach:
 
Oficiálna stranka EU Youth Conference
 
Podklady na konferenciu
 
Facebook 
 
Citizens Dialogue


 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku