Dotácie MŠVVaŠ SR na zlepšenie kvality pohybových aktivít detí na základných školách počas pandémie COVID 19 - vyhodnotenie

Informácia o hodnotení a výbere žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zlepšenie kvality pohybových aktivít detí na základných školách počas pandémie COVID 19

V súvislosti s možnosťou predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) na zlepšenie kvality pohybových aktivít detí na základných školách počas pandémie COVID 19 sa dňa 14. 12. 2020 uskutočnilo na MŠVVaŠ SR zasadnutie komisie na vyhodnotenie predložených žiadostí.

Hodnotených bolo celkovo 13 žiadostí. Podrobnosti sa nachádzajú v zoznamoch podporených a nepodporených žiadostí.

Výšku pridelených finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa návrhu komisie.

Žiadosti boli zaradené do zoznamu nepodporených najmä z týchto dôvodov:

  • nesplnenie jedného z kritérií uvedených v Oznámení o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zlepšenie kvality pohybových aktivít detí na základných školách počas pandémie COVID 19,
  • nedodanie povinných príloh,
  • nezaslanie žiadosti na adresy uvedené vo výzve.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku