Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Dôležité dokumenty


Partnerská dohoda o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020

Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Programové obdobie 2014 - 2020

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.0

Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020