Dokumenty pre oblasť výchovy a vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Výstupné materiály z programov PHARE
 

SR-9905-02 Program tolerancie k menšinám

Program tolerancie k menšinám bol schválený Finančným memorandom 1999 uzatvoreným medzi Slovenskou republikou a Európskou komisiou. Cieľom subprojektu „Zvýšenie úrovne vyučovania a učenia sa jazykov na školách s menšinovým vyučovacím jazykom a zriadenie Vzdelávacieho, informačného, dokumentačného, poradenského a konzultačného centra pre Rómov“ bolo:

  • zlepšiť postavenie národnostných menšín prostredníctvom rozvoja ich vzdelávacieho systému s osobitným dôrazom na rómsku menšinu,
  • vytvoriť lepšie podmienky pre výučbu a učenie sa v školách s vyučovacím jazykom menšín a celkovo vytvoriť priaznivé prostredie podporujúce vzájomné porozumenie medzi členmi spoločnosti a tým znížiť sociálnu a rasovú diskrimináciu.

Súčasťou tohto subprojektu bola aj materiálno-technická podpora menšinových škôl a univerzít (katedry menšinových jazykov).

formát zip Dokumenty


SK0002 Zlepšenie podmienok pre sebarealizáciu Rómov vo vzdelávacom procese

Projekt v snahe posilniť komplexný predškolský vzdelávací systém pre rómske deti v priamej spolupráci s vyškolenými rómskymi asistentmi, aj za podpory matiek detí nadväzuje na skúsenosti projektov Phare SR9813.04 a SR9905.02. Dôležitou súčasťou bolo rozvíjanie modelu prípravných tried, intenzívnej celodennej starostlivosti a alternatívneho vzdelávacieho systému, posilňujúceho základné vzdelanie rómskych detí zo sociálne a jazykovo znevýhodneného prostredia. Pilotnou aktivitou bolo overovanie stredného odborného vzdelávania pre rómsku mládež, ktorá neukončila povinnú školskú dochádzku. Projekt sa zameriaval aj na podporu prípravy učiteľov v školách s vysokým počtom rómskych študentov a na prípravu asistentov učiteľov.

formát zip Dokumenty

 
Projekt PHARE SR0103.01 z FM 2001 Podpora rómskej menšiny v oblasti vzdelávania

Projekt SR0103.01 Podpora rómskej menšiny v oblasti vzdelávania sa zameriaval na zlepšenie vzdelanostnej úrovne rómskej národnostnej menšiny a podporu tolerancie a integrácie Rómov do spoločnosti. Projekt priamo nadväzoval na výsledky predchádzajúcich projektov PHARE v rezorte školstva, ktorých výstupy (študijné materiály, príručky, odporúčania, pracovné materiály pre školy atď.) sú dostupné na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súčasťou projektu bolo i vybavenie vybraných vzdelávacích inštitúcií nábytkom, učebnými pomôckami a informačnými technológiami a príspevok na drobné rekonštrukčné práce na zapojených školách. Hlavným koordinátorom a zastrešujúcou inštitúciou realizácie projektu bol Úrad vlády SR, Sekcia ľudských práv a menšín (ďalej len ÚV SR).

formát zip Dokumenty

SR 2002/000.610-03 Ďalšia integrácia rómskych detí v oblasti vzdelávania a zlepšenie životných podmienok

Program nadväzoval na predchádzajúce programy v oblasti politických kritérií (ľudské práva a ochrana menšín). Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie a následné zavedenie integrovaného modelu vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pochádzajúcich prevažne z rómskych rodín žijúcich v osadách a vytváranie predpokladov na zlepšenie životných podmienok sociálne znevýhodnených občanov.

Zámerom aktivity „Reintegrácia detí zo sociálne znevýhodneného prostredia zo špeciálnych škôl do bežných základných škôl“ bolo zvýšenie počtu žiakov reintegrovaných zo špeciálnych základných škôl do štandardných základných škôl zriadením takzvaných tranzitívnych tried na špeciálnych základných školách.

formát zip Dokumenty

2003-004-995-01-05 Podpora integrovaného vzdelávania

Rómov Hlavným cieľom projektu bola podpora a uľahčenie prechodu zo základnej na strednú školu pre rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, zavedenie multikultúrneho vzdelávania do stredných škôl v SR a adekvátna príprava žiakov na vstup na trh práce a na podnikateľské prostredie.

formát zip Dokumenty

Podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Vzhľadom na zabezpečenie vzdelávania v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa (úloha orgánov štátnej správy a samosprávy vytvárať podmienky pre rovnaké možnosti detí v prístupe ku vzdelávaniu so zvláštnym dôrazom na tie skupiny, ktoré sú z dôvodu sociálnych a kultúrnych špecifík vo vzdelávacom systéme znevýhodnené) a výsledkov štúdií PISA (v SR je vzdelanostná úroveň pod priemerom OECD a silne ju ovplyvňuje sociálno-ekonomické zázemie) je potrebné cielene a adresne zabezpečiť pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

formát pdf Podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, marec 2012 - slovenská verzia
formát pdf CONDITIONS FOR THE UPBRINGING AND EDUCATION OF CHILDREN AND STUDENTS FROM SOCIALLY DISADVANTAGED ENVIRONMENTS IN THE SLOVAK REPUBLIC, March 2012 - anglická verzia

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku