Dohodovacie konanie - Ukrajina

V roku 2022 ministerstvo prostredníctvom dohodovacieho konania podľa §8c zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov bude riešiť aj požiadavky zriaďovateľov škôl súvisiace so zvýšenými osobnými a prevádzkovými nákladmi z dôvodu  prijatia žiakov z Ukrajiny.

Do dohodovacieho konania za účelom dofinancovania osobných nákladov môžu vstúpiť zriaďovatelia škôl, ktorí nevedia pokryť zvýšené nároky na zabezpečenie vzdelávania v školách z dôvodu prijatia pedagogického zamestnanca do novootvorenej triedy pre deti z Ukrajiny alebo prijatia odborného zamestnanca (napr. psychológ, sociálny pedagóg alebo špeciálny pedagóg).

Do dohodovacieho konania za účelom dofinancovania prevádzkových nákladov môžu vstúpiť zriaďovatelia škôl, ktorí nevedia pokryť zvýšené nároky na prevádzku súvisiace s prijatím žiakov z Ukrajiny (napr. vybavenie triedy, učebné pomôcky, spotrebný materiál a pod.)

Žiadosť zriaďovateľa o dohodovacie konanie (viď dolu) bude obsahovať sumár požiadaviek škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na navýšenie finančných prostriedkov.

Žiadosti budú zriaďovatelia predkladať regionálnemu úradu školskej správy v termínoch, ktoré im oznámi regionálny úrad školskej správy.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky