Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Dohodovacie konanie - jún 2012

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho školstva.

Na základe dohodovacieho konania v 1. polroku boli do databázy pre výpočet finančných prostriedkov na rok 2012 premietnuté zmeny z dôvodu:

V nadväznosti na vykonané zmeny bude upravený rozpočet jednotlivým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, u ktorých boli vykonané zmeny prostredníctvom krajských školských úradov.

Dofinancovanie kreditových príplatkov prostredníctvom dohodovacieho konania zatiaľ zrealizované nebolo, nakoľko boli pri kontrole podkladov zistené nezrovnalosti, ktoré vykázali školy v štatistickom výkaze Škol (MŠVVaŠ SR) 1-04 za 1. štvrťrok 2012. Dofinancovanie kreditových príplatkov bude riešené po zbere počtov žiakov škôl k 15.septembru 2012.